นโยบาย

มุ่งเน้นการบริหาร อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยเน้นการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนประชาคม เครือข่ายภาคเอกชน ตลอดจนทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑  พัฒนากลไกและเครื่องมือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๒  อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บ และระบายน้ำรวมถึงรักษาสมดุลของระบบนิเวศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๓  พัฒนาและติดตั้งระบบเฝ้าระวัง เตือนภัยจากพิบัติภัยทางธรรมชาติ