1.  พิจารณา  เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่หัวหน้าหน่วยงาน  เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบบริหารภายในหน่วยงาน  ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ซึ่งครอบคลุมถึงการปรับบทบาทภารกิจและโครงสร้างของหน่วยงาน  การปรับกลไกลวิธีการบริหารราชการ  วิธีการปฏิบัติงานของข้าราชการ  การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม  และค่านิยมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

2.  ศึกษา  รวบรวม  วิเคราะห์ข้อมูล  เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้สอดคล้องและเป็นไปแนวทางเดียวกันกับ  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์กระทรวง  ยุทธศาสตร์กรม  ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
 
3.  ประสานแผนงาน/โครงการ  ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค  ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการลุ่มน้ำ  และแผนพัฒนาจังหวัด
 
4.  ประสานและจัดทำแผนงาน/โครงการ  ของส่วน/ฝ่ายต่าง ๆ ภายในสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค  ให้เป็นแผนเดียวกับสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค
 
5.  จัดวาง  พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารราชการแผนงาน  และยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  รวมถึงการประสาน  ติดตามประเมินผล  และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารราชการ  แผนงาน  และยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  บรรลุตามวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 
6.  ประสานและการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ และหน่วยงานภายในกรมเพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารราชการ  แผนงาน  และยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  บรรลุตามวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  อย่างมีประสิทธิภาพ
 
7.  จัดฝึกอบรม  เป็นวิทยากร  ให้คำแนะนำปรึกษาในการปฏิบัติราชการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ในองค์กร
 
8.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย