ข่าวประชาสัมพันธ์

สทภ.9 รับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองลี-หนองทราย ณ อาคารศุนย์ข้อมูล หมู่ที่ 6 ตำบลบางลายอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

สทภ.9 รับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองลี-หนองทราย ณ อาคารศุนย์ข้อมูล หมู่ที่ 6 ตำบลบางลายอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

สทภ.9 รับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงใหญ่พร้อมระบบกระจายน้ำ ณ ห้องประชุม อบต.บ้านสวนตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

สทภ.9 รับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงใหญ่พร้อมระบบกระจายน้ำ ณ ห้องประชุม อบต.บ้านสวนตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

สทภ.9 รับฟังความคิดเห็นของประชาชน2565 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำแม่รำพัน ณ ศาลา SML หมู่ที่ 2 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

สทภ.9 รับฟังความคิดเห็นของประชาชน2565 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำแม่รำพัน ณ ศาลา SML หมู่ที่ 2 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

สทภ.9 ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ บ้านห้วยโทน

สทภ.9 ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ บ้านห้วยโทน

สทภ.9 ตรวจติดตามงานโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยน้ำมาง

สทภ.9 ตรวจติดตามงานโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยน้ำมาง

สทภ.9 รับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแก้มลิงตำบลนครเดิฐ(ระยะที่ 2)

สทภ.9 รับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแก้มลิงตำบลนครเดิฐ(ระยะที่ 2)

FACEBOOK สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9