Frequently Asked Questions - คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย
ปริมาณระดับน้ำในคลองอู่ตะเภา

ระดับน้ำคงที่เนื่องจากฝนไม่ตกหลายวันแล้ว

สำนักงานทรัพยากรน้ำ8 ทำหน้าที่อย่างไรบ้าง

1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุ่มน้ำและท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. จัดทำแผนปฏิบัติการบริหารจัดการ รวมทั้งดำเนินการสำรวจออกแบบและพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู การใช้ประโยชน์และการแก้ไขปัญหาของลุ่มน้ำ
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเป็นศูนย์เครือข่ายข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการบริหารจัดการกรมทรัพยากรน้ำ ในระดับลุ่มน้ำ
4. ส่งเสริม สนับสนุน และให้คำปรึกษาด้านเทคนิควิชาการ มาตรฐาน และกฎเกณฑ์ เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แก้หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคระกรรมและคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8: 100 หมู่ที่ 6 ถนนทุ่งควนจีน ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
สทภ.8 โทรศัพท์ : 074251156-8 / ส่วนอุทกวิทยา โทรศัพท์ : 074-251156-8 ต่อ 114,115
Email:water8_sk@hotmail.com :dwr_0010@hotmail.com :Utogvitaya@hotmail.com
facebook :รายงานสถานการณ์น้ำ สทภ.8 แผนที่