ข่าวประชาสัมพันธ์

สทภ.8 จัดประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ประเมินผลสถานการณ์น้ำ และประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม จังหวัดสงขลา ประจำปี 2561

สทภ.8 จัดประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ประเมินผลสถานการณ์น้ำ และประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม จังหวัดสงขลา ประจำปี 2561

สทภ.8 สำนักบริหารจัดการน้ำ และ ศูนย์ป้องกันวิกฤตน้ำ เข้าติดตามและประสานข้อมูลโครงการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตน้ำประจำปีงบประมาณ 2562 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8

สทภ.8 สำนักบริหารจัดการน้ำ และ ศูนย์ป้องกันวิกฤตน้ำ เข้าติดตามและประสานข้อมูลโครงการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตน้ำประจำปีงบประมาณ 2562 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8

สทภ.8 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำอาสาสมัครในการเฝ้าระวังแจ้งเตือนอุทกภัยระดับพื้นที่:ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา ปี 2561 (รุ่นที่ 1) ร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (คมรส.)

สทภ.8 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำอาสาสมัครในการเฝ้าระวังแจ้งเตือนอุทกภัยระดับพื้นที่:ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา ปี 2561 (รุ่นที่ 1) ร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (คมรส.)

สทภ.8 เข้าร่วมกิจกรรม “เสวนายามเช้า”

สทภ.8 เข้าร่วมกิจกรรม “เสวนายามเช้า”

สทภ.8 ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสงขลา

สทภ.8 ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสงขลา

สทภ.8 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง

สทภ.8 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง