ข่าวประชาสัมพันธ์

สทภ. 7 ร่วมประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2563

สทภ. 7 ร่วมประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2563

สทภ. 7 ติดตามการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนสหกรณ์หนองพลับรุ่งเรืองในโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ - กลัดหลวง

สทภ. 7 ติดตามการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนสหกรณ์หนองพลับรุ่งเรืองในโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ - กลัดหลวง

สทภ. 7 สำรวจจุดติดตั้งสถานีตามโครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี

สทภ. 7 สำรวจจุดติดตั้งสถานีตามโครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี

สทภ. 7 ลงพื้นที่ดำเนินการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ สถานีโทรมาตรลุ่มน้ำท่าจีน

สทภ. 7 ลงพื้นที่ดำเนินการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ สถานีโทรมาตรลุ่มน้ำท่าจีน

สทภ. 7 ลงพื้นที่ดำเนินการบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำท่าจีน

สทภ. 7 ลงพื้นที่ดำเนินการบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำท่าจีน

สทภ. 7 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

สทภ. 7 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

สทภ. 7 เข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 2 ครั้งที่ 17 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)

สทภ. 7 เข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 2 ครั้งที่ 17 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)

สทภ. 7 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2563

สทภ. 7 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2563

สทภ. 7 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

สทภ. 7 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

สทภ. 7 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

สทภ. 7 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

สทภ. 7 จัดกิจกรรม 5 ส ร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารสำนักงานฯ

สทภ. 7 จัดกิจกรรม 5 ส ร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารสำนักงานฯ

สทภ. 7 สำรวจจุดติดตั้งสถานีตามโครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม

สทภ. 7 สำรวจจุดติดตั้งสถานีตามโครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม

สทภ. 7 ร่วมโครงการปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”

สทภ. 7 ร่วมโครงการปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”

สทภ. 7 ร่วมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า จังหวัดราชบุรี

สทภ. 7 ร่วมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า จังหวัดราชบุรี

สทภ. 7 ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563

สทภ. 7 ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563

สทภ. 7 จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม

สทภ. 7 จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม

สทภ. 7 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548

สทภ. 7 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548

สทภ. 7 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานแผนงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ รอบที่ 2

สทภ. 7 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานแผนงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ รอบที่ 2

สทภ. 7 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยเวียคะดี้ หมู่ที่ 6,7 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

สทภ. 7 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยเวียคะดี้ หมู่ที่ 6,7 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

สทภ. 7 ร่วมประชุมหารือการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ จังหวัดสุพรรณบุรี

สทภ. 7 ร่วมประชุมหารือการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ จังหวัดสุพรรณบุรี