ข่าวประชาสัมพันธ์

สทภ. 7 ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำประปา จากระบบประปาหมู่บ้าน

สทภ. 7 ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำประปา จากระบบประปาหมู่บ้าน

สทภ. 7 ร่วมประชุมหารือแนวทางการเชื่อมโยงแหล่งน้ำในพื้นที่อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

สทภ. 7 ร่วมประชุมหารือแนวทางการเชื่อมโยงแหล่งน้ำในพื้นที่อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

สทภ. 7 ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning)

สทภ. 7 ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning)

สทภ. 7 ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำประปา จากระบบประปาหมู่บ้าน

สทภ. 7 ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำประปา จากระบบประปาหมู่บ้าน

สทภ. 7 ร่วมประชุมหาแนวทางการป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมลำภาชี

สทภ. 7 ร่วมประชุมหาแนวทางการป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมลำภาชี

สทภ. 7 ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning)

สทภ. 7 ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning)

สทภ. 7 ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการ

สทภ. 7 ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการ

สทภ. 7 สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร

สทภ. 7 สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร

สทภ. 7 ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบซ่อมแซมและบำรุงรักษาสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning)

สทภ. 7 ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบซ่อมแซมและบำรุงรักษาสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning)

สทภ. 7 ลงพื้นที่สำรวจเพื่อการออกแบบและเตรียมความพร้อมโครงการ

สทภ. 7 ลงพื้นที่สำรวจเพื่อการออกแบบและเตรียมความพร้อมโครงการ

สทภ. 7 ลงพื้นที่สำรวจเพื่อการออกแบบและเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ

สทภ. 7 ลงพื้นที่สำรวจเพื่อการออกแบบและเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ

สทภ. 7 ประชุมเพื่อรับทราบนโยบายการขับเคลื่อนงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.2+4)

สทภ. 7 ประชุมเพื่อรับทราบนโยบายการขับเคลื่อนงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.2+4)

สทภ. 7 ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุโครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning)

สทภ. 7 ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุโครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning)

สทภ. 7 ลงพื้นที่สำรวจที่ตั้งระบบประปาหมู่บ้าน

สทภ. 7 ลงพื้นที่สำรวจที่ตั้งระบบประปาหมู่บ้าน

สทภ. 7 สำรวจพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำ

สทภ. 7 สำรวจพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำ

สทภ. 7 ลงพื้นที่ดำเนินการบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำท่าจีน

สทภ. 7 ลงพื้นที่ดำเนินการบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำท่าจีน