1. บำรุงรักษาเครือข่ายสถานี สำรวจข้อมูลอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยา สำรวจระดับน้ำ ปริมาณน้ำ ปริมาณตะกอน ปริมาณฝน การระเหย แสงแดด ความเร็วลมและทิศทาง (10 สถานี) และบำรุงรักษาสถานี CCTV (2 สถานี)

2. บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำท่าจีน (12 สถานี)

3. บำรุงรักษาเครือข่ายสถานี Early Warning (73 สถานี) พร้อมทั้งการประกาศแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้ทันเหตุการณ์น้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากได้ถูกต้อง และบริการวิชาการแก่หน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน และบุคคลทั่วไป

4. การวางแผนควบคุมตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลที่ได้จากผลการสำรวจอุทกวิทยานำมาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ แล้วจึงประมวลผล จัดทำเป็นข้อมูลพื้นฐาน (Basis Data) ในรูปฟอร์มต่างๆตามหลักวิชาการประมวลเป็นเชิงสถิติอุทกวิทยาในรูปแบบที่สมบูรณ์พร้อมที่จะนำไปใช้งานในด้านการวางโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและด้านอื่นๆ และดำเนินการจัดพิมพ์เป็นสถิติทางอุทกวิทยารายปี (Yearbook)

5. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลทางอุทกวิทยา และอุตุนิยมวิทยา เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบอุทกวิทยาของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ และวางแผนการจัดการในแต่ละลุ่ม