สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ตั้งอยู่เลขที่ 195 หมู่4 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
โทรศัพท์ 032-370405-6 โทรสาร 032-370408 แผนที่