ข่าวประชาสัมพันธ์main

สทภ.7ร่วมโครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม

สทภ.7ร่วมโครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม

สทภ.7ลงพื้นที่วางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ในพื้นที่ตำบลกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ และ ตําบลดอนเจดีย์ อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

สทภ.7ลงพื้นที่วางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ในพื้นที่ตำบลกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ และ ตําบลดอนเจดีย์ อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

สทภ.7ร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)

สทภ.7ร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)

สทภ.7ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำลาดจันทร์ หมู่ที่ 10 ตำบลกระจัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

สทภ.7ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำลาดจันทร์ หมู่ที่ 10 ตำบลกระจัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

สทภ.7ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อขอใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำมรสวบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สทภ.7ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อขอใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำมรสวบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สทภ.7ลงพื้นที่เจาะเก็บข้อมูลชั้นดินภายในศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

สทภ.7ลงพื้นที่เจาะเก็บข้อมูลชั้นดินภายในศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี