ข่าวประชาสัมพันธ์main

สทภ. 7 ร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันตก ครั้งที่ 3/2563

สทภ. 7 ร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันตก ครั้งที่ 3/2563

สทภ. 7 ร่วมประชุมการดำเนินการ โครงการทหารพันธุ์ดี”

สทภ. 7 ร่วมประชุมการดำเนินการ โครงการทหารพันธุ์ดี”

สทภ. 7 ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ระดับจังหวัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2563

สทภ. 7 ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ระดับจังหวัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2563

สทภ. 7 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดมความคิดเห็นทำแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง/น้ำท่วม ที่จังหวัดสุพรรณบุรี

สทภ. 7 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดมความคิดเห็นทำแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง/น้ำท่วม ที่จังหวัดสุพรรณบุรี

สทภ. 7 จัดฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning)

สทภ. 7 จัดฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning)

สทภ. 7 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 2/2563

สทภ. 7 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 2/2563