1.รวบรวมข้อมูล และประสานการจัดทำโครงการ แผนงาน ด้านการพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขวิกฤติน้ำ ร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรบริหารจัดการลุ่มน้ำ ทุกระดับ ฯลฯ
2.ปฏิบัติการและสนับสุนนเทคโนโลยี แบบแปลน และมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อการศึกษา การสำรวจออกแบบ ประมาณการ และการดำเนินก่อสร้าง โครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤติน้ำ
3.ให้คำปรึกษา แนะนำ และความรู้ทางวิชาการ ด้านวิชาการแหล่งน้ำ แก่หน่วยงานองค์การต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือส่วนที่ขอรับความช่วยเหลือ
4.ควบคุม กำกับ และติดตามประเมินผลการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ