Print
Hits: 247

1.สนับสนุนด้านวิชาการในการดำเนินการบริหารจัดการน้ำ โดยเฉพาะระบบน้ำสะอาดสำหรับการบริโภคและอุปโภค ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ำในเชิงพื้นที่ ตามศักยภาพของลุ่มน้ำ
2.ส่งเสริมเผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการในการดูแลรักษาและการบริหารจัดการน้ำ โดยเฉพาะระบบน้ำสะอาดสำหรับการบริโภคและอุปโภคให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เพื่อให้สามารถ ใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ำได้อย่างเพียงพอ ทั่วถึง เป็นธรรมและยั่งยืน
3.การศึกษาค้นคว้า วิจัย และการพัฒนาเครื่องมือ ตลอดจนเทคโนโลยีเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ โดยเฉพาะระบบน้ำสะอาดสำหรับการบริโภคและอุปโภค และการพัฒนาองค์ความรู้ขององค์กร
4.ติดตามประเมินผล การดำเนินการบริหารจัดการน้ำ โดยเฉพาะระบบน้ำสะอาดสำหรับการบริโภคและอุปโภคตามกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนปฏิบัติการที่ได้กำหนดไว้
5.ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินงานเกี่ยวกับการประกอบกิจการประปา สัมปทาน ในส่วนที่เกี่ยวข้อง