1. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัญหาน้ำของลุ่มน้ำ เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
2. ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาด้านวิกฤติน้ำทั้งที่เกี่ยวกับอุกทกภัยและภัยแล้ง เพื่อกำหนดแนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหาวิกฤติน้ำ
3.วางโครงการและแผนงานในระบบลุ่มน้ำเพื่อการจัดหาน้ำให้สอดคล้องกับความต้องการ
4.จัดทำเอกสารทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรทั้งภายในหน่วยงานและหน่วยงานต่าง ๆ
5.ประสาน รวบรวม และสนับสนุน การจัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับการศึกษาการวางแผน การดำเนินงานใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำ รวมทั้งการใช้และการพัฒนาส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน
6.สนับสนุนงานด้านวิจัยและพัฒนาทางด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำและอุทกวิทยา
7.ให้คำปรึกษาแนะนำถ่ายทอดเทคโนโลยี ความรู้ด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำต่าง ๆ ให้หน่วยงานของรัฐและ องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
8.ให้การสนับสนุนการทำงานวิชาการด้านน้ำในเรื่องของการวิเคราะห์ทดสอบวัสดุตรวจสอบคุณภาพน้ำ การตรวจสอบข้อมูลโครงการตามแผนงานบูรณาการงบประมาณโครงการต่าง ๆ ของลุ่มน้ำ