1. ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรลุ่มน้ำ ทุกระดับในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จัดทำแผนปฏิบัติการบริหารจัดการน้ำ สำรวจ ออกแบบ อนุรักษ์ ฟื้นฟู การใช้ประโยชน์ และการแก้ไขปัญหาน้ำในลุ่มน้ำและพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงและภารกิจตามนโยบายรัฐบาล
2.ประสานและดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภายในเพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์
3.ติดตาม รายงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์
4.ฝึกอบรม เป็นวิทยากร หรือให้คำปรึกษา แนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
5.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย