1.รวบรวมข้อมูล รวมทั้งประสานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุ่มน้ำและระดับท้องถิ่น
2. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและการจัดตั้งองค์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุ่มน้ำ
3. พัฒนาขีดความสามารถรวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีให้กับองค์การต่าง ๆ และประชาชน
4. ปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุ่มน้ำ