1.จัดตั้ง / บำรุงรักษาเครือข่ายสถานีสำรวจข้อมูลอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยาในลุ่มน้ำพื้นที่รับผิดชอบให้เหมาะสม และถูกต้องตามหลักวิชาการ
2.สำรวจตรวจวัดข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา และข้อมูลอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการเกิดดับหมุนเวียนของน้ำท่า เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศของแต่ละลุ่มน้ำ
3.การวางแผนควบคุมตรวจสอบ วบรวมข้อมูลที่ได้จากผลการสำรวจอุทกวิทยานำมาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ แล้วจึงประมวลผล จัดทำเป็นข้อมูลพื้นฐาน (Basis Data) ในรูปฟอร์มต่าง ๆ ตามหลักวิชาการประมวล เป็นเชิงสถิติอุทกวิทยาในรูปแบบที่สมบูรณ์พร้อมที่จะนำไปใช้งานในด้านการวางโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ และด้านอื่น ๆ และดำเนินการจัดพิมพ์ เป็นสถิติทางอุทกวิทยารายปี(Yearbook)
4.ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลทางอุทกวิทยา และอุตุนิยมวิทยา เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบ อุทกวิทยาของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ และวางแผนการจัดการในแต่ละลุ่ม