1) ปฏิบัติงานสารบรรณ
2) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
3) ดำเนินการเกี่ยวกับ การเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารและสถานที่ และยานพาหนะ
4) ประสานงานและดำเนินการจัดทำแผนงานโครงการด้านการบริหาร พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูแหล่ง
5) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค