ข่าวประชาสัมพันธ์

สทภ. 7 ลงพื้นที่โครงการ “ทหารพันธุ์ดี” ค่ายบุรฉัตร ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

สทภ. 7 ลงพื้นที่โครงการ “ทหารพันธุ์ดี” ค่ายบุรฉัตร ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

สทภ. 7 ลงพื้นที่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านรางอาว หมู่ที่ 1 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

สทภ. 7 ลงพื้นที่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านรางอาว หมู่ที่ 1 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

สทภ. 7 ร่วมประชุมร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำแม่กลองครั้งที่ 3/2563

สทภ. 7 ร่วมประชุมร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำแม่กลองครั้งที่ 3/2563

สทภ. 7 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี (คทช. จังหวัดกาญจนบุรี) ครั้งที่ 1/2563

สทภ. 7 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี (คทช. จังหวัดกาญจนบุรี) ครั้งที่ 1/2563

สทภ. 7 ร่วมประชุมการรับฟังความเห็นและพิจารณากลั่นกรองโครงการแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สทภ. 7 ร่วมประชุมการรับฟังความเห็นและพิจารณากลั่นกรองโครงการแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สทภ. 7 ร่วมประชุมซักซ้อมเตรียมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมาก

สทภ. 7 ร่วมประชุมซักซ้อมเตรียมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมาก

สทภ. 7 ร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันตก ครั้งที่ 3/2563

สทภ. 7 ร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันตก ครั้งที่ 3/2563

สทภ. 7 ร่วมประชุมการดำเนินการ โครงการทหารพันธุ์ดี”

สทภ. 7 ร่วมประชุมการดำเนินการ โครงการทหารพันธุ์ดี”

สทภ. 7 ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ระดับจังหวัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2563

สทภ. 7 ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ระดับจังหวัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2563

สทภ. 7 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดมความคิดเห็นทำแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง/น้ำท่วม ที่จังหวัดสุพรรณบุรี

สทภ. 7 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดมความคิดเห็นทำแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง/น้ำท่วม ที่จังหวัดสุพรรณบุรี

สทภ. 7 จัดฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning)

สทภ. 7 จัดฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning)

สทภ. 7 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 2/2563

สทภ. 7 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 2/2563

สทภ. 7 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดกาญจนบุรี

สทภ. 7 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดกาญจนบุรี

ทน. ร่วมประชุม รวมไทยสร้างชาติ ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดนครปฐม

ทน. ร่วมประชุม รวมไทยสร้างชาติ ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดนครปฐม

สทภ. 7ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 3/2563

สทภ. 7ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 3/2563

ลงพื้นที่ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) ในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี

ลงพื้นที่ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) ในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี

สทภ. 7 ลงพื้นที่ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning)

สทภ. 7 ลงพื้นที่ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning)

สทภ. 7 ลงพื้นที่ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สทภ. 7 ลงพื้นที่ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สทภ. 7 ลงตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี

สทภ. 7 ลงตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี

สทภ.7ร่วมประชุมสัมมนา “ประชารัฐร่วมใจ แก้ไขคุณภาพน้ำลุ่มน้ำท่าจีน ณจังหวัดสุพรรณบุรี

สทภ.7ร่วมประชุมสัมมนา “ประชารัฐร่วมใจ แก้ไขคุณภาพน้ำลุ่มน้ำท่าจีน ณจังหวัดสุพรรณบุรี