ข่าวประชาสัมพันธ์

สทภ.7 บริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์

สทภ.7 บริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์

สทภ.7 ร่วมลงพื้นที่สังเกตการณ์การปฏิบัติงาน จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ป่าครอบครัว

สทภ.7 ร่วมลงพื้นที่สังเกตการณ์การปฏิบัติงาน จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ป่าครอบครัว

สทภ.7 ลงพื้นที่เสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน

สทภ.7 ลงพื้นที่เสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน

สทภ.7 ร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง

สทภ.7 ร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง

สทภ.7 จัดประชุมประชาคมโครงการในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สทภ.7 จัดประชุมประชาคมโครงการในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สทภ.7 จัดประชุมประชาคมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

สทภ.7 จัดประชุมประชาคมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

สทภ.7 จัดประชุมประชาคมโครงการในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

สทภ.7 จัดประชุมประชาคมโครงการในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

สทภ.7 ร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการ

สทภ.7 ร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการ

สทภ. 7 จัดประชุมประชาคมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

สทภ. 7 จัดประชุมประชาคมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

สทภ. 7 จัดประชุมประชาคมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

สทภ. 7 จัดประชุมประชาคมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

สทภ. 7 ร่วมประชุมพิจารณาเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สทภ. 7 ร่วมประชุมพิจารณาเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สทภ. 7 จัดประชุมประชาคมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง

สทภ. 7 จัดประชุมประชาคมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง

สทภ.7 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2564

สทภ.7 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2564

สทภ. 7 ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาสถานีอุตุนิยมวิทยา และอุทกวิทยา

สทภ. 7 ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาสถานีอุตุนิยมวิทยา และอุทกวิทยา

สทภ. 7 จัดประชุมประชาคมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง

สทภ. 7 จัดประชุมประชาคมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง

สทภ. 7 สำรวจและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

สทภ. 7 สำรวจและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี