Frequently Asked Questions - คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย
สอบถามการเดินทาง

สำนักงานอยู่ตรงข้ามพิพิธภัณฑ์

สอบถามการเดินทาง

ที่ตั้ง สนง.อยู่ตรงข้ามพิพิธภัณฑ์จังหวัดปราจีนบุรี

สอบถามภารกิจ

1. บริหารจัดการน้ำ

2. งานอนุรักษ์ พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

3. การเตือนภัยด้านน้ำ

เบอร์ติดต่อศูนย์แก้ไขปัญหาภัยแล้ง

โทร.037-213-638-9

 

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ เลขที่ ๘๒๐ ถนนปราจีนอนุสรณ์  ตำบลหน้าเมือง 

อำเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี  ๒๕๐๐๐ โทร.๐๓๗-๒๑๓๖๓๘-๙  แผนที่