ข่าวประชาสัมพันธ์

สทภ.6 สนับสนุนเครื่องสูบระบายน้ำค้างทุ่ง จ.สุพรรณบุรี

สทภ.6 สนับสนุนเครื่องสูบระบายน้ำค้างทุ่ง จ.สุพรรณบุรี

สทภ.6 ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางในการจัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านแหล่งน้ำให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

สทภ.6 ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางในการจัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านแหล่งน้ำให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

สทภ.๖ ลงพื้นที่สำรวจความเหมาะสมเบื้องต้น ในการดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำคลองเจริญ พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สทภ.๖ ลงพื้นที่สำรวจความเหมาะสมเบื้องต้น ในการดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำคลองเจริญ พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สทภ.6 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่เกษตรน้ำฝน

สทภ.6 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่เกษตรน้ำฝน

สทภ. 6 ร่วมส่งเสริมการประกอบกิจการประปาสัมปทานในพื้นที่จังหวัดนครนายก

สทภ. 6 ร่วมส่งเสริมการประกอบกิจการประปาสัมปทานในพื้นที่จังหวัดนครนายก

สทภ.6 ลงพื้นที่สำรวจโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว

สทภ.6 ลงพื้นที่สำรวจโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว

FACEBOOK สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6