ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มแม่น้ำมูลตอนบน

เพื่อให้การบริหารจัดการภายในส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำมูลตอนบนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิ

ภาพและประสิทธิผล ในการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการลุ่มน้ำมูลตอนบน  ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ดำเนินการ ๓ จังหวัด

ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์ แบ่งลักษณะงาน ดังนี้

๑. กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการด้านธุรการทั่วๆป  ด้านการผลิตและจัดเก็บเอกสาร  ด้านพัสดุและ

คุรุภัณฑ์  ระบบงานสารบรรณ  และการประสานงานด้านต่างๆ เกี่ยวกับงานบุคลากร  ดังนี้

      ๑.๑ งานสารบรรณ

             ๑) งานรับ - ส่ง และลงทะเบียนหนังสือราชการ

             ๒) งานคัดแยกหนังสือ และการเสนอหนังสือ

             ๓) งานร่างโต้ตอบหนังสือราชการ

             ๔) งานเก็บรักษา ยืม และทำลายหนังสือราชการ

             ๕) งานแจ้งเวียนหนังสือราชการ คำสั่ง ประกาศ ให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อถือปฏิบัติ

             ๖) งานนำแฟ้มให้ผู้บริหาร เพื่อลงนาม หรือสั่งการ

             ๗) งานค้นหาเอกสารต่างๆ ให้กับงานต่างๆ ในส่วนฯ

             ๘) งานลงเวลา และตรวจสอบการปฏิบัติราชการ

             ๙) งานทะเบียนคุมวันลา และรายงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

             ๑๐) งานเดินหนังสือ

     ๑.๒ งานเอกสารการพิมพ์

             ๑) การพิมพ์หนังสือราชการ

             ๒) การพิมพ์แบบฟอร์มต่างๆ

             ๓) การทำสำเนาหนังสือ เช่น ถ่ายเอกสาร อัดสำเนา

             ๔) การเรียบเรียง และจัดทำรูปเล่ม

             ๕) การจัดพิมพ์คำสั่ง

      ๑.๓ งานพัสดุ และครุภัณฑ์

              ๑) งานประสานการจัดซื้อ จัดจ้าง

              ๒) งานทะเบียนคุมพัสดุ และรายงานการเบิกจ่ายพัสดุ

              ๓) งานเบิกจ่ายพัสดุ

              ๔) งานทะเบียนคุมครุภัณฑ์ และซ่อมบำรุงครุภัณฑ์

      ๑.๔ งานยานพาหนะ

              ๑) ดูแลความพร้อม และความสะอาดของยานพาหนะสำหรับการใช้งาน

              ๒) รายงานสรุปผลการใช้ยานพาหนะ และน้ำมันเชื้อเพลิง

      ๑.๕ งานอาคารสถานที่

              ๑) ดูแล ทำความสะอาดอาคาร และบริเวณโดยรอบสถานที่ทำงาน

      ๑.๖ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๒. กลุ่มงานบริหารจัดการลุ่มน้ำ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารจัดการลุ่มน้ำ ซึ่งเป็นไปตาม

ภารกิจและหน้าที่ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำ มอบหมายให้ดำเนินการ ลักษณะงาน ดังนี้

      ๒.๑ งานบริหารองค์กรลุ่มน้ำ

               ๑) ประสานและบริหารความร่วมมือในการดำเนินงานลุ่มน้ำหลัก และลุ่มน้ำสาขา

               ๒) จัดประชุมและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน ทั้งในระดับลุ่มน้ำ

หลัก และลุ่มน้ำสาขา

               ๓) จัดตั้ง และสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายลุ่มน้ำ

               ๔) ติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

               ๕) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำร้องขอ

               ๖) ควบคุมและจัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนฯ

      ๒.๒ งานพัฒนาเครื่องมือกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

               ๑) พัฒนา และเสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แก่องค์กรลุ่มน้ำ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

และเจ้าหน้าที่ขององค์กรลุ่มน้ำ

               ๒) พัฒนาเครื่องมือ กลไก ตลอดจนระบบการดำเนินงานในการดำเนินงานในการบริหารจัดการสำนักงาน

      ๒.๓ งานการเผยแพร่การมีส่วนร่วมของประชาชน

               ๑) อนุรักษ์ และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

               ๒) รับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการบริหารจัดการลุ่มน้ำ

               ๓) เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานขององค์กรลุ่มน้ำ

      ๒.๔ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๓. กลุ่มงานข้อมูลและวิชาการ   สนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการ สารสนเทศที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานขององค์กรลุ่มน้ำ

ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำมูลตอนบน ดังนี้

      ๓.๑ งานข้อมูลแผนบริหารจัดการลุ่มน้ำแบบบูรณาการ

               ๑) ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการลุ่มน้ำ

               ๒) จัดทำแผนการบริหารจัดการลุ่มน้ำแบบบูรณาการ

               ๓) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผน

      ๓.๒ งานข้อมูลสารสนเทศลุ่มน้ำมูล

               ๑) จัดทำข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการลุ่มน้ำ

               ๒) รวบรวมข้อมูล ประเมินผล และจัดทำข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง

      ๓.๓ งานติดตามและประเมินผล

               ๑) รวบรวม ติดตาม และประเมินการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

               ๒) จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามคำร้องขอ

      ๓.๔ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 :เลขที่ 47 ถนนราชสีมา-โชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-920-249,044-920-250,044-920-255,044-920-256
อีเมลล์ :
dwr5@dwr.mail.go.th แผนที่