หน้าที่/พื้นที่รับผิดชอบ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5  มีพื้นที่รับผิดชอบ

 1. จังหวัดนครราชสีมา
 2. จังหวัดบุรีรัมย์
 3. จังหวัดสุรินทร์
 4. จังหวัดศรีสะเกษ
 5. จังหวัดอุบลราชธานี
 6. จังหวัดอำนาจเจริญ

สำนักงานทรัพยากรน้ำมีพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดที่มีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำมูล  ประกอบด้วย

 1. จังหวัดขอนแก่น
 2. จังหวัดมหาสารคาม
 3. จังหวัดร้อยเอ็ด
 4. จังหวัดยโสธร
 5. จังหวัดปราจีนบุรี

ลุ่มน้ำ (Watershed)  หมายถึง  บริเวณพื้นที่ทั้งหมดที่โอบล้อมแม่น้ำ  ที่น้ำฝนที่ตกลงมาในบริเวณพื้นที่แล้วจะระบายลงสู่ลำห้วย  ลำคลองต่าง ๆ จนในที่สุดไหลออกสู่จุดสุดท้ายที่กำหนดเป็นปากแม่น้ำของลุ่มน้ำนั้น

เส้นสันปันน้ำ (Topographic  divide)  หมายถึง  เส้นแบ่งเขตแดนการไหลของน้ำลงสู่ลุ่มน้ำ  เส้นนี้จะแบ่ง  น้ำฝนที่ตกลงมาให้ไหลลงสู่น้ำต่างลุ่มน้ำกัน  เส้นนี้  ได้แก่  สันเขาที่อยู่รอบนอกของลุ่มน้ำ  เปรียบลุ่มน้ำ คือ กระทะ  พื้นที่ลุ่มน้ำอยู่ติดกันก็เสมือนกับเอากระทะมาเรียงให้ชิดกัน  โดยบีบขอบกระทะให้เป็นสันเดียวกัน  ส่วนที่เป็นขอบกระทะจะเป็นจุดแบ่งน้ำฝนที่ตกลงมาให้ไหลลงสู่แอ่งกระทะคนละ แอ่ง  ขอบนี้คือ  เส้นสันปันน้ำ  และบริเวณของแอ่งกระทะแต่ละใบ  ก็คือ  พื้นที่ลุ่มน้ำหนึ่ง

แผนที่ลุ่มน้ำมูล

 

ลุ่มน้ำมูล (รหัส 05)  ลุ่มน้ำมูลตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   พื้นที่ลุ่มน้ำมูลที่กำหนดตามสภาพภูมิปประเทศ   และเขตสันปัน

น้ำ มีขนาดพื้นที่ประมาณ 71,071.57 ตร.กม. หรือร้อยละ 13.83 ของประเทศไทย ครอบคลุม 13 จังหวัด 155 อำเภอ 1,282 ตำบล

คือ จังหวัดนครราชสีมา  อุบลราชธานี  สุรินทร์  บุรีรัมย์  ศรีสะเกษ  ร้อยเอ็ด มหาสารคาม อำนาจเจริญ ยโสธร ขอนแก่น นครนายก

มุกดาหาร และชัยภูมิ

      ทิศเหนือ               ติดกับ   ลุ่มน้ำชี และลุ่มน้ำโขงอีสาน

      ทิศใต้                  ติดกับ   ลุ่มน้ำปราจีน ลุ่มน้ำโตนเลสาป และแระเทศกัมพูชาประชาธิปไตย

      ทิศตะวันออก         ติดกับ   ลุ่มน้ำโขงและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

      ทิศตะวันตก           ติดกับ   ลุ่มน้ำป่าสัก และลุ่มน้ำบางปะกง

ลุ่มน้ำมูล แบ่งตามสภาพภูมิประเทศออกเป็น 2 ส่วน คือ ลุ่มน้ำมูลตอนบน และลุ่มน้ำมูลตอนล่าง มี แม่น้ำมูล (MEA NAM MUN)

เป็นแม่น้ำหลัก และประกอบด้วยลำน้ำสาขาต่างๆ อีกหลายสาย แม่น้ำมูลมีทิศการไหลจากทิศตะวันตก ไปทางทิศตะวันออก โดยมี

กำเนิดจากเทือกเขาทางตอนใต้ของจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการอุทกวิทยาแห่งชาติ ได้แบ่งพื้นที่ลุ่มน้ำมูล ออกเป็น 31 ลุ่ม

น้ำสาขา  ดังนี้ 

ลำดับที่    รหัสลุ่มน้ำสาขา    ชื่อลุ่มน้ำสาขา พื้นที่ลุ่มน้ำ(ตร.กม)    จำนวนโครงข่ายลำน้ำ
1 0502 ลำน้ำมูลตอนบน                 2,295.79 73
 0503  ลำแซะ   1,116.19  34
0504 ลำพระเพลิง 2,326.99  102 
 0505  ลำตะคอง 3,310.64  138 
 0506  ลำเชิงไกร  2,957.55    88 
0507 ลำจักรราช 1,698.98    37 
0508  ลำนางรอง 1,299.94    32 
0509  ลำปะเทีย 662.43    21 
0510 ลำปลายมาศ 3,917.27  121 
10  0511  ลำน้ำมูลส่วนที่ 2 4,083.73    82 
11 0512  ห้วยเอก 1,176.00    67 
12  0513  ลำสะแทด 3,199.58    81 
13  0514  ลำพังชู  1,203.87    57 
14  0515  ห้วยตะโคง 1,576.80    48 
15  0516  ลำชี 5,064.17  152 
16  0517  ลำพลับพลา 1,055.49    10 
17 0518 ลำเตา  834.67   19 
18  0519  ลำเสียวน้อย  731.76  16
19  0520  ลำเสียวใหญ่  2,875.48  84
20  0521  ห้วยทับทัน   3,688.69  59
21  0522  ลำน้ำมูลส่วนที่ 3   2,568.42   83 
22  0523  ห้วยสำราญ   3,549.12  81
23  0524  ห้วยทา   1,555.81   33 
24  0525  ห้วยขยุง   1,799.00   64 
25  0526 ห้วยโพง  761.62   51 
26  0527  ลำเซบาย  3,240.12 187 
27  0528  ลำเซบก  3,594.41 236 
28  0529  ลำโดมใหญ่  4,917.60 239 
29  0530  ลำน้ำมูลตอนล่าง  953.34 105 
30  0531  ห้วยตุงลุง  859.86   82 
31 0532  ลำโดมน้อย  2,196.26 140
รวม 31   71,071.57 8,816
         

 

 

หมายเหตุ : เลขหลักพัน,หลักร้อย   เป็นรหัส  ลุ่มน้ำหลัก

                เลขหลักสิบ,หลักหน่วย เป็นรหัส ลุ่มน้ำสาขา

 

Water Resources Agency Region 5 office is located at 47 Moo 1, Tambon Huatalae district, Nakhonrajchasima province.
Phone 044-920249-56   Map