ข้อมูล Area-Based พื้นที่ลุ่มน้ำฃีตอนบน (3 จังหวัด)

๑. ข้อมูล Area-Based จังหวัดขอนแก่น(คลิ๊กดูข้อมูล)  ข้อมูลแผนที่ (คลิ๊กดูแผนที่)

๒. ข้อมูล Area-Based จังหวัดชัยภูมิ(คลิ๊กดูข้อมูล)  ข้อมูลแผนที่ (คลิ๊กดูแผนที่)

๓. ข้อมูล Area-Based จังหวัดหนองบัวลำภู(คลิ๊กดูข้อมูล)  ข้อมูลแผนที่ (คลิ๊กดูแผนที่)

 

ผลการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำชี 

แบบฟร์อมขอสนับสนุนโครงการ(คลิ๊กแบบฟร์อม)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการลุ่มน้ำชี(คลิ๊กดูข้อมูล)

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจังหวัด 1.จังหวัดชัยภูมิ 2.จังหวัดขอนแก่น 3.จังหวัดหนองบัวลำภู 4.จังหวัดมหาสารคาม 5.จังหวัดกาฬสินธู์ 6.จังหวัดร้อยเอ็ด 7.จังหวัดยโสธร

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานลุ่มน้ำ 1.ลำน้ำชีตอนบน 2.ลำสะพุง 3.ลำกระจวน 4.ลำคันฉู 5.ลำน้ำชีส่วนที่2 6.ลำห้วยสามหมอ 7.ลำน้ำพวย 8.ลำพะเนียง 9.ลำน้ำพรม 10.ลำน้ำเชิญ 11.ห้วยสายบาตร 12.ลำพันชาด 13.ลำน้ำปาวตอนบน 14.ลำน้ำปาวตอนล่าง 15.ลำน้ำยัง 16.ลำน้ำชีส่วนที่3 17.ลำน้ำพองตอนบน 18.ลำน้ำพองตอนล่าง 19.ลำน้ำชีส่วนที่ิ4 20.ลำน้ำชีตอนล่าง

การประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำชี ครั้งที่ 1/2561 (คลิ็กดูข้อมูล)  (One Page)

 

ช้อมูล One Page ลุ่มน้ำสาขาของลุ่มน้ำชี

๐๐๐  ลุ่มน้ำชี (คลิ๊กดูข้อมูลลุ่มน้ำ) (คลิ๊กดูข้อมูลอื่นๆ )

๐๐๑  ลุ่มน้ำลำน้ำชีตอนบน (คลิ๊กดูข้อมูลลุ่มน้ำ) (คลิ๊กดูข้อมูลอื่นๆ)

๐๐๒  ลุ่มน้ำลำสะพุง (คลิ๊กดูข้อมูลลุ่มน้ำ) (คลิ๊กดูข้อมูลอื่นๆ)

๐๐๓  ลุ่มน้ำลำกระจวน (คลิ๊กดูข้อมูลลุ่มน้ำ) (คลิ๊กดูข้อมูลอื่นๆ)

๐๐๔  ลุ่มน้ำลำคันฉู (คลิ๊กดูข้อมูลลุ่มน้ำ) (คลิ๊กดูข้อมูลอื่นๆ)

๐๐๕  ลุ่มน้ำลำน้ำชีส่วนที่ ๒ (คลิ๊กดูข้อมูลลุ่มน้ำ) (คลิ๊กดูข้อมูลอื่นๆ)

๐๐๖  ลุ่มน้ำห้วยสามหมอ (คลิ๊กดูข้อมูลลุ่มน้ำ) (คลิ๊กดูข้อมูลอื่นๆ)

๐๐๗  ลุ่มน้ำลำน้ำชีส่วนที่ ๓ (คลิ๊กดูข้อมูลลุ่มน้ำ) (คลิ๊กดูข้อมูลอื่นๆ)

๐๐๘  ลุ่มน้ำลำน้ำพองตอนบน (คลิ๊กดูข้อมูลลุ่มน้ำ) (คลิ๊กดูข้อมูลอื่นๆ)

๐๐๙  ลุ่มน้ำลำน้ำพวย (คลิ๊กดูข้อมูลลุ่มน้ำ) (คลิ๊กดูข้อมูลอื่นๆ)

๐๑๐  ลุ่มน้ำลำพะเนียง (คลิ๊กดูข้อมูลลุ่มน้ำ) (คลิ๊กดูข้อมูลอื่นๆ)

๐๑๑  ลุ่มน้ำลำน้ำพรม (คลิ๊กดูข้อมูลลุ่มน้ำ) (คลิ๊กดูข้อมูลอื่นๆ)

๐๑๒  ลุ่มน้ำลำน้ำเชิญ (คลิ๊กดูข้อมูลลุ่มน้ำ) (คลิ๊กดูข้อมูลอื่นๆ)

๐๑๓  ลุ่มน้ำลำน้ำพองตอนล่าง (คลิ๊กดูข้อมูลลุ่มน้ำ) (คลิ๊กดูข้อมูลอื่นๆ)

๐๑๔  ลุ่มน้ำห้วยสายบาตร (คลิ๊กดูข้อมูลลุ่มน้ำ) (คลิ๊กดูข้อมูลอื่นๆ)

๐๑๕  ลุ่มน้ำลำน้ำชีส่วนที่ ๔ (คลิ๊กดูข้อมูลลุ่มน้ำ) (คลิ๊กดูข้อมูลอื่นๆ)

๐๑๖  ลุ่มน้ำลำน้ำปาวตอนบน (คลิ๊กดูข้อมูลลุ่มน้ำ) (คลิ๊กดูข้อมูลอื่นๆ)

๐๑๗  ลุ่มน้ำลำพันชาด (คลิ๊กดูข้อมูลลุ่มน้ำ) (คลิ๊กดูข้อมูลอื่นๆ)

๐๑๘  ลุ่มน้ำลำน้ำปาวตอนล่าง (คลิ๊กดูข้อมูลลุ่มน้ำ) (คลิ๊กดูข้อมูลอื่นๆ)

๐๑๙  ลุ่มน้ำลำน้ำยัง (คลิ๊กดูข้อมูลลุ่มน้ำ) (คลิ๊กดูข้อมูลอื่นๆ)

๐๒๐  ลุ่มน้ำลำน้ำชีตอนล่าง (คลิ๊กดูข้อมูลลุ่มน้ำ) (คลิ๊กดูข้อมูลอื่นๆ)

 

 

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 :เลขที่ 90 หมู่ที่ 4 ถนนอนามัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043-221714, โทรสาร : 043-222811
อีเมลล์ :
dwr4@dwr.mail.go.th , dwr4kk@gmail.com  แผนที่