ติดต่อเรา

ที่อยู่ : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4

90 หมู่ที่ 4 ถนนอนามัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

โทร. 043-221714 โทรสาร 043-222811

IP Phone 9041, 9042 Fax Server 9043

อีเมล์. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 043-221714 ต่อ 0  
หน้าห้องสำนักงานผู้อำนวยการ โทร. 043-221714 ต่อ 11 โทร.043-228524
ส่วนอำนวยการ โทร. 043-221714 ต่อ 10  
- งานการเงินและบัญชี โทร. 043-221714 ต่อ 12  
- งานจัดซื้อและพัสดุ โทร. 043-221714 ต่อ 18  
- งานยานพาหนะและอาคารสถานที่ โทร. 043-221714 ต่อ 19  
ส่วนบริหารจัดการน้ำ โทร. 043-221714 ต่อ 16  
ส่วนแผนงานและประเมินผล โทร. 043-221714 ต่อ 17  
ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำชีตอนบน โทร. 043-221714 ต่อ 14  
ส่วนวิชาการ โทร. 043-221714 ต่อ 15 โทร. 043-228941
ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โทร. 043-221714 ต่อ 13 โทร. 043-226492
ส่วนอุทกวิทยา โทร. 043-246680 โทรสาร 043-330760
ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำชีตอนล่าง โทร./โทรสาร 043-512050