สทภ.4 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของบุคลากรสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา  นายวรเกียรติ มณีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 และนายประสิทธิ์ หวานเสร็จ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 รวมถึงเจ้าหน้าที่ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของบุคลากรสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อศึกษาการจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ : แนวทางการพัฒนาระบบนิเวศ (IWRM-Ecosystem Based Approach) ในประเทศไทย ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำชี จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 14-17 ธันวาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนการบริหารจัดการลุ่มน้ำ การจัดตั้งองค์กรลุ่มน้ำ เครือข่ายชุมชนในลุ่มน้ำ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการกับผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่มีประสบการณ์ของไทย และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและเครือข่ายระหว่างองค์กรลุ่มน้ำใน สปป.ลาว และเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรลุ่มน้ำของไทย โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความช่วยเหลือจากธนาคารพัฒนาเอเชียประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีผู้ร่วมศึกษาดูงานจาก สปป.ลาว จำนวน 19 คน

 

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 :เลขที่ 90 หมู่ที่ 4 ถนนอนามัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043-221714, โทรสาร : 043-222811
อีเมลล์ :
dwr4@dwr.mail.go.th , dwr4kk@gmail.com  แผนที่