อำนาจหน้าที่

1. ศึกษา วิจัยด้านอุทกวิทยา และจัดทำแผนที่อุทกวิทยา

2. วิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ รูปแบบ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

3. วิเคราะห์ปริมาณและคุณภาพน้ำในภาพรวม วางแผน พัฒนาทดสอบวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

4. วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลและสถิติต่าง ๆ ด้านอุทกวิทยา

5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

แผนปฏิบัติราชการประจำปี แผนงาน/โครงการ

1. การวัดดระดับน้ำ  จำนวน 9 สถานี  2 ครั้ง/วัน

  1.1 การสำรวจปริมาณน้ำ,ตักตะกอน จำนวน 5 สถานี

       - ฤดูแล้งไม่น้อยกว่า 2/เดือน

       - ฤดูฝนไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง/เดือน

       - โดยไม่ต่ำกว่า 30 ครั้ง/ปี

หมายเหตุ : การวัดปริมาณน้ำโขงสายหลัก 1 สถานี (โดยไม่ต่ำกว่าปีละ 36 ครั้ง)

2. การสำรวจข้อมูลดด้านอุตุนิยมวิทยาจำนวน 10 สถานี (ข้อมูลน้ำฝน,ระเหย,ความชื้นสัมพัทธ์,อุณหภูมิ อื่นๆ)

3. การตรวจสอบ ซ่อมเสาระดับน้ำ จำนวน 9 สถานี

4. การวัดรูปตัดขวางลำน้ำ (Cross-Section) จำนวน 6 สถานี

5. งานรวบรวมและประมวลผลข้อมูล จำนวน 4 สถานี

6. การสำรวจ ศึกษา จัดตั้งสถานีในลุ่มน้ำที่รับผิดชอบ

7. ตรวจสอบบำรุงรักษา สถานี Early Warning จำนวน 84 สถานี

8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  8.1 รายงานสถานการณ์แม่น้ำโขง และแม่น้ำเลย