พื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด

          ประกอบด้วย  จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร

อำนาจหน้าที่

          มีหน้าที่รับผิดชอบรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการน้ำแต่ละประเภทเพื่อการจัดสรรน้ำ ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพใช้น้ำ ทั้งน้ำอุปโภคและบริโภค ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินงานเกี่ยวกับการประกอบกิจการประปาสัมปทาน ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

แผนงาน/โครงการ

  • โครงการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตน้ำ ปี 2563