ส่วนอุทกวิทยา(หนองคาย)

ภารกิจ

1) จัดตั้ง/บำรุงรักษาเครือข่ายสถานีสำรวจข้อมูลอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยา ในลุ่มน้ำพื้นที่รับผิดชอบ ให้เหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการ

2) สำรวจตรวจวัดข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา และข้อมูลอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการเกิด ดับหมุนเวียนของน้ำท่า เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศของแต่ละลุ่มน้ำ

3)  การวางแผนควบคุมตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลที่ได้จากผลการสำรวจอุทกวิทยานำมาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ แล้วจึงประมวลผล จัดทำเป็นข้อมูลพื้นฐาน (Basic Data) ในรูปฟอร์มต่างๆ ตามหลักวิชาการประมวล เป็นเชิงสถิติอุทกวิทยา ในรูปแบบที่สมบูรณ์พร้อมที่จะนำไปใช้งานในด้านการวางโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ และด้านอื่นๆ และดำเนินการจัดพิมพ์เป็นสถิติ ทางอุทกวิทยารายปี (Yearbook)

4) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลทางอุทกวิทยา และอุตุนิยมวิทยาเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบ อุทกวิทยาของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ  และวางแผนการจัดการในแต่ละลุ่มน้ำ

5)  ติดตาม/พยากรณ์ เฝ้าระวังและรายงานสภาวะความแปรผันด้านอุทกวิทยา ทั้งน้ำท่วมและภัยแล้ง ในแต่ละลุ่มน้ำ

6)  ให้บริการข้อมูลอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยาแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

7) ส่งเสริมและสนับสนุนงานขององค์กรลุ่มน้ำ องค์กรท้องถิ่น และงานโครงการ ต่างๆ ของหน่วยงานภายใน และภายนอก กรมทรัพยากรน้ำ