พื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด

          ประกอบด้วยจังหวัดเลย หนองบัวลำภู หนองคาย  และอุดรธานี

 

อำนาจหน้าที่/ภารกิจ

          รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี ประสานและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ในระดับลุ่มน้ำและระดับท้องถิ่นในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ำในระดับลุ่มน้ำและระดับท้องถิ่น
เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน พัฒนา เสริมสร้างขีดความสามารถ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ให้กับองค์กรระดับต่างๆ ติดตาม ประเมินผล  ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

การดำเนินงานโครงการพัฒนากลไกองค์กรบริหารจัดการน้ำทุกระดับ

  1. สนับสนุนการบริหารงานติดตามผลการจัดการองค์กรลุ่มน้ำ

1.1 การประสานงานและบริหารจัดการลุ่มน้ำ

1.2 โครงการจัดตั้งและให้ความรู้กลุ่มผู้ใช้น้ำ (เครือข่ายใหม่)

1.3 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (เครือข่ายเดิม)

  1. การพัฒนาเครื่องมือกลไกและการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

2.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

  1. การเผยแพร่และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

3.1 โครงการอนุรักษ์และพัฒนา แม่น้ำ คู คลอง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

3.2 โครงการเผยแพร่ให้ความรู้และส่งเสริมจิตสำนึกด้านทรัพยากรน้ำ

3.3 โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อรับทราบข้อมูลและแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้ำในพื้นที่ (เวทีชาวบ้าน)

  1. โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น
    ของประชาชน พ.ศ.
    2548