อำนาจหน้าที่

 1. พัฒนา ดำเนินการ ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาเทคโนโลยี แบบแปลน และมาตรฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ
 2. ควบคุม กำกับ ติดตามและประเมินผลโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ
 3. จัดทำทะเบียนแหล่งน้ำในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื้นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

แผนงาน/โครงการ

 1. งานวางโครงการและติดตามประเมินผล
 • รวบรวมคำขอโครงการจากท้องถิ่นหรือหน่วยงานต่าง ๆ
 • ตรวจสอบความเหมาะสมเบื้องต้น
 • วางแผนโครงการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ
 • จัดประชุมเพื่อพิจารณาแผนงานโครงการ
 • จัดทำรายงานการประชุม และหนังสือเวียน
 • วางแผนโครงการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูและบำรุงรักษาแหล่งน้ำสำหรับของบประมาณเหลือจ่าย
 1. งานสำรวจ
 • ประสานงานหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อเข้าสำรวจโครงการที่วางแผนไว้
 • ออกสำรวจโครงการ และจัดทำรายงานผลการสำรวจ
 1. งานออกแบบ
 • เขียนแบบโครงการพัฒนา อนุรักษ์ฟื้นฟูและบำรุงรักษาแหล่งน้ำและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ
 • ออกแบบโครงการพัฒนา อนุรักษ์ฟื้นฟูและบำรุงรักษาแหล่งน้ำและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ
 • ประมาณราคาโครงการพัฒนา อนุรักษ์ฟื้นฟูและบำรุงรักษาแหล่งน้ำและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ
 • จัดทำรายละเอียดโครงการพัฒนา อนุรักษ์ฟื้นฟูและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ เพื่อของบประมาณ
 1. งานควบคุมงานก่อสร้างโครงการ
 • ประสานงานกับพื้นที่เพื่อเข้าดำเนินงาน
 • ควบคุม กำกับและติดตาม การดำเนินโครงการพัฒนาอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ
 • จัดทำรายงานโครงการพัฒนาอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ
 • ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดในการดำเนินโครงการพัฒนาอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ
 1. งานทะเบียนแหล่งน้ำและการถ่ายโอน
 • รวบรวมรายละเอียดโครงการพัฒนา อนุรักษ์ฟื้นฟูและบำรุงรักษแหล่งน้ำ
 • ลงทะเบียนแหล่งน้ำพื้นที่รับผิดชอบ
 • จัดทำเอกสารเพื่อถ่ายโอนโครงการให้ท้องถิ่น