พื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด

                    ประกอบด้วยจังหวัดสกลนคร  จังหวัดนครพนม  จังหวัดหนองบัวลำภู  และจังหวัดอุดรธานี

 

อำนาจหน้าที่/ภารกิจ

                    มีหน้าที่รับผิดชอบศึกษา สำรวจ ตรวจสอบ คำนวณ วิเคราะห์ ติดตามพฤติการณ์ การผันแปรทางอุทกวิทยา

ประมวลผล  สถิติข้อมูลอุทกวิทยา  สถิติข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ข้อมูลประกอบอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการผันแปรของ

อุทกมณฑลในลุ่มน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ  วางแผนกำหนดโครงข่ายสถานีสำรวจอุทกวิทยา  ให้คำปรึกษา แนะนำ

เผยแพร่  และถ่ายทอด  ความรู้วิชาการอุทกวิทยาแก่หน่วยงาน  และประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ  ตลอดจนปฏิบัติงาน

ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

  1. สำรวจ ตรวจสอบ  คำนวณ  วิเคราะห์  ติดตามพฤติการณ์  การผันแปรทางอุทกวิทยา

    1.1  การวัดระดับน้ำ  จำนวน  3  สถานี   วัดปริมาณน้ำตามเงินงบประมาณที่ได้รับ

                         ฤดูแล้งวัดปริมาณน้ำ  2  สัปดาห์ต่อ  1  ครั้ง   ฤดูฝนวัดปริมาณน้ำสัปดาห์ละ  1  ครั้ง

    1.2.  การวัดปริมาณน้ำ, ตักตะกอน  จำนวน  3  สถานี

  1. การสำรวจข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา จำนวน  7  สถานี

     2.1.  ข้อมูลน้ำฝน, ระเหย, ความชื้นสัมพัทธ์, อุณหภูมิอื่นๆ) น้ำ

  1. การตรวจสอบซ่อมเสาระดับน้ำ
  2. การจัดทำรูปตัดของลำน้ำ (Cross-Section)
  3. งานรวบรวมและประมวลผลข้อมูล
  4. การสำรวจศึกษาจัดตั้งสถานีในลุ่มน้ำที่รับผิดชอบ
  5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

     7.1.  งานวิเคราะห์ห้อง  LAB  ตะกอน

     7.2.  รายงานสถานการณ์น้ำในช่วงวิกฤต