ข่าวประชาสัมพันธ์

สทภ. 3 จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน (ระยะที่ 1)โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำกุดเรือคำ ม. 5 ต.ท่าบ่อสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

สทภ. 3 จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน (ระยะที่ 1)โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำกุดเรือคำ ม. 5 ต.ท่าบ่อสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

สทภ. 3 จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน (ระยะที่ 1 ) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยหนองหาร บ้านนาเพียง หมู่ที่ 6 ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

สทภ. 3 จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน (ระยะที่ 1 ) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยหนองหาร บ้านนาเพียง หมู่ที่ 6 ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

สทภ.3 จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ วันพระราชทานธงชาติ

สทภ.3 จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ วันพระราชทานธงชาติ

สทภ.3 ติดตามความก้าวหน้าพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหานกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

สทภ.3 ติดตามความก้าวหน้าพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหานกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

สทภ. 3 ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองหัวช้าง บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

สทภ. 3 ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองหัวช้าง บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

สทภ.3 ลงพื้นที่จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยอีพัน บ้านเหล่าอุดม หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

สทภ.3 ลงพื้นที่จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยอีพัน บ้านเหล่าอุดม หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

สทภ. 3 จัดประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ก่อนดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองผักแพว พร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านบดมาด หมู่ที่ 4,11 ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวั

สทภ. 3 จัดประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ก่อนดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองผักแพว พร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านบดมาด หมู่ที่ 4,11 ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวั

สทภ. 3 ลงพื้นที่จัดประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสายหนองคำ-ป่าบ่อเปลือย พร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านหนองนายาว หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

สทภ. 3 ลงพื้นที่จัดประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสายหนองคำ-ป่าบ่อเปลือย พร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านหนองนายาว หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

สทภ.3 จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

สทภ.3 จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

สทภ.3 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมระบายน้ำท่วมขัง เทศบาลตำบลหนองบัว จ.อุดรธานี

สทภ.3 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมระบายน้ำท่วมขัง เทศบาลตำบลหนองบัว จ.อุดรธานี

สทภ.3 ดำเนินโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (สร.48) โดยวิธีให้ประชาชนร่วมตอบแบบสอบถาม ในพื้นที่ ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร

สทภ.3 ดำเนินโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (สร.48) โดยวิธีให้ประชาชนร่วมตอบแบบสอบถาม ในพื้นที่ ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร

สทภ.3 ดำเนินโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (สร.48) โดยวิธีให้ประชาชนร่วมตอบแบบสอบถาม ในพื้นที่ ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

สทภ.3 ดำเนินโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (สร.48) โดยวิธีให้ประชาชนร่วมตอบแบบสอบถาม ในพื้นที่ ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

สทภ.3 ดำเนินโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (สร.48) โดยวิธีให้ประชาชนร่วมตอบแบบสอบถาม ในพื้นที่ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร

สทภ.3 ดำเนินโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (สร.48) โดยวิธีให้ประชาชนร่วมตอบแบบสอบถาม ในพื้นที่ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร

สทภ.3 ดำเนินโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (สร.48) โดยวิธีให้ประชาชนร่วมตอบแบบสอบถาม ในพื้นที่ต.ท่าบ่อสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

สทภ.3 ดำเนินโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (สร.48) โดยวิธีให้ประชาชนร่วมตอบแบบสอบถาม ในพื้นที่ต.ท่าบ่อสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

สทภ.3 ปลัด ทส.ลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดอุดรธานี

สทภ.3 ปลัด ทส.ลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดอุดรธานี

สทภ.3 จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

สทภ.3 จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

สทภ.3 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2/2565

สทภ.3 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2/2565

สทภ.3 เร่งรัดติดตาม โครงการก่อสร้างพร้อมระบบกระจายน้ำ จังหวัดสกลนคร

สทภ.3 เร่งรัดติดตาม โครงการก่อสร้างพร้อมระบบกระจายน้ำ จังหวัดสกลนคร

สทภ.3 เร่งรัดติดตาม โครงการก่อสร้างพร้อมระบบกระจายน้ำ จังหวัดสกลนคร

สทภ.3 เร่งรัดติดตาม โครงการก่อสร้างพร้อมระบบกระจายน้ำ จังหวัดสกลนคร

สทภ.3 เตรียมความพร้อมเครื่องจักรกล เพื่อการบริหารจัดการน้ำ

สทภ.3 เตรียมความพร้อมเครื่องจักรกล เพื่อการบริหารจัดการน้ำ