ที่อยู่ : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

307 หมู่ที่ 14 ถนนอุดร-สกลฯ ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โทร. 042-290350 โทรสาร 042-290349

สารบรรณสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อีเมล์. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 042-290350 ต่อ 200  
หน้าห้องสำนักงานผู้อำนวยการ โทร. 042-290350 ต่อ 202 โทรสาร 042-920651
ส่วนอำนวยการ โทร. 042-290350 ต่อ 200  
- งานบริหารทั่วไป โทร. 042-290350 ต่อ 200  
- งานบริหารบุคคล โทร. 042-290350 ต่อ 204  
- งานการเงินและบัญชี โทร. 042-290350 ต่อ 205  
- งานจัดซื้อและพัสดุ โทร. 042-290350 ต่อ 206  
- งานยานพาหนะและอาคารสถานที่ โทร. 042-290350 ต่อ 227   
ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ  โทร. 042-290350 ต่อ 209   
ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำโขงส่วนที่ 2 โทร. 042-290350 ต่อ 216  โทร. 042-290465
ส่วนแผนงานและประเมินผล โทร. 042-290350 ต่อ 214  
ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำโขงส่วนที่ 3 โทร. 042-661044 โทรสาร 042-661044
ส่วนวิชาการ โทร. 042-290350 ต่อ 212  
ส่วนอุทกวิทยา อุดรธานี โทร. 042-290350 ต่อ 226  
ส่วนอุทกวิทยา หนองคาย โทร. 042-411248 โทรสาร 042-421220
ส่วนอุทกวิทยา เชียงคาน โทร. 042-821328 โทรสาร 042-821949