พิมพ์
ฮิต: 1022

ที่อยู่ : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

307 หมู่ที่ 14 ถนนอุดร-สกลฯ ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โทร. 042-290350 โทรสาร 042-290349

อีเมล์. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 042-290350 ต่อ 200  
หน้าห้องสำนักงานผู้อำนวยการ โทร. 042-290350 ต่อ 202 โทรสาร 042-920651
ส่วนอำนวยการ โทร. 042-290350 ต่อ 200  
- งานบริหารทั่วไป โทร. 042-290350 ต่อ 200  
- งานบริหารบุคคล โทร. 042-290350 ต่อ 204  
- งานการเงินและบัญชี โทร. 042-290350 ต่อ 205  
- งานจัดซื้อและพัสดุ โทร. 042-290350 ต่อ 206  
- งานยานพาหนะและอาคารสถานที่ โทร. 042-290350 ต่อ 227   
ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ  โทร. 042-290350 ต่อ 209   
ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำโขงส่วนที่ 2 โทร. 042-290350 ต่อ 216  โทร. 042-290465
ส่วนแผนงานและประเมินผล โทร. 042-290350 ต่อ 214  
ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำโขงส่วนที่ 3 โทร. 042-661044 โทรสาร 042-661044
ส่วนวิชาการ โทร. 042-290350 ต่อ 212  
ส่วนอุทกวิทยา อุดรธานี โทร. 042-290350 ต่อ 226  
ส่วนอุทกวิทยา หนองคาย โทร. 042-411248 โทรสาร 042-421220
ส่วนอุทกวิทยา เชียงคาน โทร. 042-821328 โทรสาร 042-821949