ภารกิจหน้าที่

1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุ่มน้ำ และท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย

2. พัฒนา เสริมสร้างขีดความสามารถ รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ำ

แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3. จัดทำแผนปฏิบัติการ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รวมทั้งดำเนินการสำรวจออกแบบ และพัฒนาอนุรักษ์ ฟื้นฟูการ

ใช้ประโยชน์และการแก้ไขปัญหาของลุ่มน้ำ

4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเป็นศูนย์เครือข่ายข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ในระดับลุ่มน้ำ

5. ส่งเสริม สนับสนุน และให้คำปรึกษาด้านเทคนิควิชาการ มาตรฐานและกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ำแก่หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6. ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่/พื้นที่รับผิดชอบ