วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

* มีน้ำเพียงพอ  หล่อเลี้ยงชีวิต

* เศรษฐกิจยั่งยืน  ฟื้นฟูธรรมชาติ

* ร่วมยุทธศาสตร์ประเทศเพื่อนบ้าน

 

 พันธกิจ

* จัดหา พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู แหล่งน้ำ

* บริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้ทั่วถึง

* ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิต

* ให้ชุมชนมีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

* ประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน