อบรมความรู้การใช้งานและดูแลบริหารจัดการเว็บไซต์

บรรยากาศการอบรมความรู้การใช้งานและดูแลบริหารจัดการเว็บไซต์ วันที่ 2 ธันวาคม 2557

โดยมีสำนักงานทรัพยากรน้ำ ทั่วประเทศ รวมทั้งส่วนกลางเข้าร่วมรับการฝึกอบรม

 

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 ตั้งอยู่เลขที่ 307  หมู่ที่ 14   ถนนนิตโย    ตำบลหนองนาคำ

อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 41000 แผนที่