ข่าวประชาสัมพันธ์

สทภ.2 จัดโครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนประจำปี 2561ณ บริเวณวัดช่างทอง ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สทภ.2 จัดโครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนประจำปี 2561ณ บริเวณวัดช่างทอง ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สทภ.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2/2561 “แนวทางพัฒนาสารสนเทศด้านน้ำเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์การตัดสินใจ”

สทภ.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2/2561 “แนวทางพัฒนาสารสนเทศด้านน้ำเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์การตัดสินใจ”

สทภ.2 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำป่าสัก ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

สทภ.2 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำป่าสัก ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

สทภ.2 จัดประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำสะแกกรัง ครั้งที่ 3/2561 ณ จังหวัดอุทัยธานี

สทภ.2 จัดประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำสะแกกรัง ครั้งที่ 3/2561 ณ จังหวัดอุทัยธานี

สทภ.2 จัดประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา ครั้งที่ 3/2561 ณ จังหวัดชัยนาท

สทภ.2 จัดประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา ครั้งที่ 3/2561 ณ จังหวัดชัยนาท

สทภ.2 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบกระจายน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ

สทภ.2 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบกระจายน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ