ข่าวประชาสัมพันธ์

สทภ.11 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลกิจกรรมต่อเนื่องของโครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ณ แหล่งน้ำห้วยใหญ่ บ้านโนนแก้ง ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

สทภ.11 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลกิจกรรมต่อเนื่องของโครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ณ แหล่งน้ำห้วยใหญ่ บ้านโนนแก้ง ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

สทภ.11 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลกิจกรรมต่อเนื่องของโครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ณ แหล่งน้ำหนองแซง บ้านคูเมือง ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

สทภ.11 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลกิจกรรมต่อเนื่องของโครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ณ แหล่งน้ำหนองแซง บ้านคูเมือง ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

สทภ.11 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลกิจกรรมต่อเนื่องของโครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ณ บ้านหนองเม็ก ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

สทภ.11 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลกิจกรรมต่อเนื่องของโครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ณ บ้านหนองเม็ก ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

สทภ.11 ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเลิงแคน บ้านกลางน้อย หมู่ที่ ๖ ตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

สทภ.11 ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเลิงแคน บ้านกลางน้อย หมู่ที่ ๖ ตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

สทภ.11 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองนกชุม บ้านนาประชุม หมู่ที่ ๗ ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

สทภ.11 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองนกชุม บ้านนาประชุม หมู่ที่ ๗ ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำและผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๑ ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะ ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำและผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๑ ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะ ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร