ข่าวประชาสัมพันธ์

ทส. ทน. สทภ.11 ร่วมขนย้ายประชาชนเเละสิ่งของเครื่องใช้แก่ผู้ประสบอุทกภัย พายุโนรู

ทส. ทน. สทภ.11 ร่วมขนย้ายประชาชนเเละสิ่งของเครื่องใช้แก่ผู้ประสบอุทกภัย พายุโนรู

ทส. ทน. สทภ.11 ร่วมขนย้ายประชาชนเเละสิ่งของเครื่องใช้แก่ผู้ประสบอุทกภัย พายุโนรู

ทส. ทน. สทภ.11 ร่วมขนย้ายประชาชนเเละสิ่งของเครื่องใช้แก่ผู้ประสบอุทกภัย พายุโนรู

ทส. ทน. สทภ.11 ประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการและประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ทส. ทน. สทภ.11 ประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการและประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ทส. ทน. สทภ.11 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์บริหารจัดการน้้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ทส. ทน. สทภ.11 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์บริหารจัดการน้้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ทส. ทน. สทภ.11 ร่วมขนย้ายประชาชนเเละสิ่งของเครื่องใช้แก่ผู้ประสบอุทกภัย พายุโนรู

ทส. ทน. สทภ.11 ร่วมขนย้ายประชาชนเเละสิ่งของเครื่องใช้แก่ผู้ประสบอุทกภัย พายุโนรู

ทส. ทน. สทภ.11 จัดประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายห้วยละโอง(ตอนล่าง)

ทส. ทน. สทภ.11 จัดประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายห้วยละโอง(ตอนล่าง)

ทส. ทน. สทภ.11 จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ประจำปี พ.ศ.2565

ทส. ทน. สทภ.11 จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ประจำปี พ.ศ.2565

ทส. ทน. สทภ.11 ส่วนบริหารจัดการน้ำ ร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี 2565 และพายุโนรู

ทส. ทน. สทภ.11 ส่วนบริหารจัดการน้ำ ร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี 2565 และพายุโนรู

ทส. ทน. สทภ.11 ส่วนบริหารจัดการน้ำ เร่งสูบระบายน้ำท่วมขังในชุมชนและพื้นที่เกษตร

ทส. ทน. สทภ.11 ส่วนบริหารจัดการน้ำ เร่งสูบระบายน้ำท่วมขังในชุมชนและพื้นที่เกษตร

ทส. ทน. สทภ.11 ลงพื้นที่เพื่อจัดอบรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ใช้น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยกำปี้

ทส. ทน. สทภ.11 ลงพื้นที่เพื่อจัดอบรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ใช้น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยกำปี้