พิมพ์
ฮิต: 5400


ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ภารกิจหน้าที่
 
1. จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของสำนักงาน
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการ เงินการบัญชีการงบประมาณ การพัสดุ อาคาร สถานที่ และ ยานพาหนะ ของสำนักงาน
3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการงาน เลขานุการและงานประสานราชการ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย    

 

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 
 

 นางเบญญาลักษณ์  เหล่ากาวี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 นางสาวกนกรัตน์  สุทธิพรมณีวัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายอินจันทร์  อินตากูล
ช่างฝีมือสนาม ช.4 

นางเยาวนุช  สุริย์วงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 นางลำพูน  อัมวรรณ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายทัศนพงษ์  ทาเครือ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

  

นางสาวปัทมาพร  ไชยสิงห์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นายทวีรัชต์  จันทร์หอม
ลูกจ้างเหมาบริการ

 

 นางสาวมัสลิน  สิงห์บุญญานุภาพ
ลูกจ้างเหมาบริการ

 

นางพรพรรณ  เข็มวิชัย
ลูกจ้างเหมาบริการ

 

 

 ฝ่ายการเงินและบัญชี

 
 

นายโชคชัย  กลมแป้น
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 

นางสาวคมคาย  วงศ์เป็ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

นางสาวพัทธ์ธีรา  หวานประเสริฐ
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวปิยะนุช  สาพิกุล
เจ้าพนักงานธุรการ 

 นางสาวศศิวิมล  พิจอมบุตร
เจ้าพนักงานธุรการ

นางณัฐกฤตา  งามดี
เจ้าพนักงานธุรการ


ลูกจ้างเหมาบริการ

 

 

ฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ

 
 

นางพิมลมาศ  ปานดำรงค์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ 

 

 นางสาววันทนีย์  สุภาสอน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวเกศินี  อินนันชัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 นางสาวอรวนันท์  เดชะบุญ
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวนิธันยา สมกูล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวชลธิชา  กันทาทิพย์
ลูกจ้างเหมาบริการ 

 

 

 

 

ฝ่ายยานพาหนะ

 
 

 นายไชยณรงค์  สุวีระวัฒนกิจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

นางสาวมารินทร์  บุญสูง
เจ้าพนักงานธุรการ 

นายอุทัย  อัมวรรณ์
ช่างฝีมือสนาม ช.4

นายณัฐภณ  ต้อนรับ
นายช่างเทคนิค

นายณัฐพล สามงามยา
 นายช่างเทคนิค

 

นายสันติ  ปิ่นประภาวัฒนา
ลูกจ้างเหมาบริการ 

  

นายประเสริฐ ล้นเหลือ
คนงานจ้างเหมาบริการ 

 

นายถนอมฟ ฟูปิง
คนงานจ้างเหมาบริการ

 นายเดช ใจแน่น
คนงานจ้างเหมาบริการ

 นางพัชรินทร์ พงษ์พา
แม่บ้าน(จ้างเหมาบริการ) 

  นางพิมพร ขาวสะอาด
แม่บ้าน(จ้างเหมาบริการ) 

 

นางสาวกัลยารัตน์ จ้อยกลิ่น
แม่บ้าน(จ้างเหมาบริการ)