นายมานพ ไทยหล่อ
ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 4 (เชียงแสน)

 ภารกิจหน้าที่  

1. วางแผนกำหนดโครงข่ายสถานีสำรวจอุทกวิทยา
2. สำรวจ ตรวจสอบ คำนวณ วิเคราะห์ และประมวลผล สถิติข้อมูลทางอุทกวิทยาสถิติข้อมูลประกอบอื่นๆที่มีผลกระทบต่อการผันแปรของอุทกมณฑลในลุ่ม น้ำที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ
3. จัดทำข้อมูลพื้นฐาน (Basic Data) ในระบบฐานข้อมูล (Data Base )
4. ศึกษา ติดตามพฤติการณ์ การผันแปรทางอุทก วิทยาที่เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงระยะเวลา เช่น สภาวะ น้ำท่วม ฝนแล้ง ทั้งนอกและในเขตชลประทาน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการพัฒนาการจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน้ำ
5. ให้คำปรึกษา แนะนำ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ วิชาการอุทกวิทยา แก่หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องในเขตรับผิดชอบ

 

 

 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

นายเผด็จ   พยุยงค์
ช่างฝีมือสนาม ช. 4

นางสาวสุกัลยา  สายจันยูร
พนักงานวัดระดับน้ำ

นางสาวจิราภรณ์ แก้วดำ
 ผู้ช่วยช่างสำรวจ(จ้างเหมาบริการ)

นายบดินทร์ สุประการ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (จ้างเหมาฯ)

นางอาคม ภานุวงค์
พนักงานทำความสะอาด (จ้างเหมาฯ)

 
 

 

ฝ่ายวิชาการ

 

นายจำนรรจ์   ภิระบรรณ์
ช่างฝีมือสนาม ช. 4

นายวิภาค  แสนพวง
พนักงานวัดระดับน้ำ

 
  

ฝ่ายปฏิบัติการอุทกวิทยา-อุตุนิยมวิทยาและเครื่องมือเตือนภัย Early Warning

 

  

นายทรงกรด  เพชรรัตน์
พนักงานวัดระดับน้ำ

นายเฉลิมศักดิ์  สายจันยูร
พนักงานวัดระดับน้ำ

 นายสมจิตร ภานุวงค์
พนักงานวัดระดับน้ำ (จ้างเหมาบริการ)