นายทนงศักดิ์  นิรากรณ์ 
ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 3 แม่ฮ่องสอน

 

ภารกิจหน้าที่ 

1. วางแผนกำหนดโครงข่ายสถานีสำรวจอุทกวิทยา
2. สำรวจ ตรวจสอบ คำนวณ วิเคราะห์ และประมวลผล สถิติข้อมูลทางอุทกวิทยาสถิติข้อมูลประกอบอื่นๆที่มีผลกระทบต่อการผันแปรของอุทก มณฑลในลุ่ม น้ำที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ
3. จัดทำข้อมูลพื้นฐาน (Basic Data) ในระบบฐานข้อมูล (Data Base )
4. ศึกษา ติดตามพฤติการณ์ การผันแปรทางอุทก วิทยาที่เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงระยะเวลา เช่น สภาวะ น้ำท่วม ฝนแล้ง ทั้งนอกและในเขตชลประทาน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการพัฒนาการจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน้ำ
5. ให้คำปรึกษา แนะนำ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ วิชาการอุทกวิทยา แก่หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องในเขตรับผิดชอบ

  
 

 

 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

นางรัชฎาภรณ์  หลวงสุข
พนักงานธุรการ ส 4 (ลปจ.)

นางอัมพร  ศรีป้อ
พนักงานทำความสะอาด (จ้างเหมา)

 
 

 

 ฝ่ายวิชาการ

 
 

นางสาวศิรินันท์  คงแก้ว
พนักงานวัดระดับน้ำ (พรก.)

 
 

 

 ฝ่ายปฏิบัติการ

 

นายสมชาย  แก้วคำมา
นายช่างเทคนิค (พรก.)

นายอุดม  ปุตตากลม
พนักงานวัดระดับน้ำ (พรก.)

นายทองดำ  คทาธร
พนักงานวัดระดับน้ำ (พรก.

นายกรีฑา  คงอินทร์
พนักงานวัดระดับน้ำ (พรก.)

นายวิทยา คงเจริญงาม
พนักงานวัดระดับน้ำ (พรก.)

นายชาติชาย มาลีไพรวัลย์
พนักงานวัดระดับน้ำ (พรก.)

นายอดิศักดิ์  ปันทวัง
พนักงานวัดระดับน้ำ (พรก.)

นายไพบูลย์ ทิพย์วงศ์
พนักงานวัดระดับน้ำ (จ้างเหมา)