นายอนันต์  เพ็ชร์หนู
ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำกกและโขง

 ภารกิจหน้าที่ 

1. ดำเนินการรวบรวมข้อมูล รวมทั้งประสานและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุ่มน้ำ และระดับท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
2. จัดตั้งองค์กรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุ่มน้ำ และระดับท้องถิ่นสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
3. พัฒนาเสริมสร้างขีดความสามารถ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับองค์กรระดับต่าง ๆ
4. ศึกษา วิเคราะห์วิจัย และประสานการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้รูปแบบและเทคโนโลยีเกี่ยวกับ
    การดำเนินงานขององค์กรลุ่มน้ำ องค์กรเครือข่าย และประชาชนเพื่อการประสานบริหารจัดการลุ่มน้ำ
5. ปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุ่มน้ำ

   

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

นางวริยา  เวียงนิล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

นายศักดิ์ณรงค์  ขอบปี
นายช่างโยธาชำนาญงาน

 นางสาวนนทพร  วงค์ไฝ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

  

กลุ่มงานประสานและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

 

นายพงศ์ศักดิ์  สิทธิบุญมา
 นายช่างโยธาอาวุโส

นายธนวัฒน์  ก้อนศิลา
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายวัศพล อารินทร์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

 
นายมิตรอรุณ  ศรีมูล
นายช่างโยธาชำนาญงาน