ว่าที่ร้อยโทสายรุ้ง  กลุ่นเขียว
ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 1 (เชียงใหม่)

ภารกิจภารกิจ

1. วางแผนการตั้งค่าเครือข่ายสถานีสำรวจอุทกวิทยา
2. สำรวจติดตามคำนวณวิเคราะห์และประมวลผลสถิติอุทกวิทยาสถิติปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อความผันผวนของอุทกวิทยา มณฑลในอ่างอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ
3. จัดทำข้อมูลพื้นฐาน (Basic Data) ในระบบฐานข้อมูล (Data Base)
4. ศึกษาและติดตามสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงทางอุทกวิทยาที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเช่นน้ำท่วม
5.เพื่อประยุกต์ใช้การวางแผนการพัฒนาการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำปรึกษาแนะนำเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ทางอุทกวิทยาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่เกี่ยวข้องในสาขาที่รับผิดชอบ

 

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
 
 
 

นางสาวสุรัชนา   แก้ววงค์ดี 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

นายขวัญชัย  แสงแก้ว 
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงานนางสาวแสงเดือน  เครื่องคำ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  

นางสาวชไมพร  แก้วปลูก
เจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานราชการ)นางสาวศิริลักษณ์  อภัย 
พนักงานวัดระดับน้ำ

 

นางสาวอาทิตยา  คำหล้า 
พนักงานวัดระดับน้ำ

 

นางสุวรรณี  กลุ่นเขียว
พนักงานวัดระดับน้ำ (พนักงานราชการ)

 

 

 
  

           งานอาคารสถานที่ และงานยานพาหนะ 

นายศรีทน  สมต๊ะ
ช่างฝีมือสนาม ช4

นายชม  ใหม่ดอก
พนักงานวัดระดับน้ำ

นายบรรดิษฐ์  ดาหาญ
พนักงานวัดระดับน้ำ

นายอินสอน  ต่านนวล
พนักงานวัดระดับน้ำ

นายชัย  พาหนะ
พนักงานวัดระดับน้ำ

นางสาวสุรีย์  ใจชนะมาร
พนักงานวัดระดับน้ำ

 

 

ฝ่ายวิชาการ

 
  นายพงศ์วัฒนะ  สังขธนานนท์ 
นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ

 
 

 

งานประมวลผลสถิติ

 

นางปนวรรณ  ฟองเลา
ช่างฝีมือสนาม ช4

นางวาสนา  แก้วต้วน
ช่างฝีมือสนาม ช4 

นางสาวเบญจภรณ์  กันทมา
ช่างฝีมือสนาม ช4 

   

งานโทรมาตรและสถานีเตือนภัยฯ

 

นายชนาธิป  สีสด
พนักงานวัดระดับน้ำ

 

 

 
   

งานอุทกวิทยาประยุกต์

 

 

นายพงศพัศ  เกษพรหม
เจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ (จ้างเหมาบริการ) 
นางสาวลลิดา  ปลื้มสำราญ
เจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ (จ้างเหมาบริการ)

 
   

ฝ่ายปฏิบัติการอุทกวิทยา

 
 

นายขวัญชัย  แสงแก้ว
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 

 

นายสวง  บุญตัน
ช่างฝีมือสนาม ช4

นายอมร  ทิพย์แดง
ช่างฝีมือสนาม ช4

นายเฉลิมพล  พันธุ์ดี
พนักงานวัดระดับน้ำ 

นายอรรณพ  แสงดวง
พนักงานวัดระดับน้ำ