ว่าที่ร้อยโทสายรุ้ง  กลุ่นเขียว
ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 1 (เชียงใหม่) 

ภารกิจหน้าที่ 

1. วางแผนกำหนดโครงข่ายสถานีสำรวจอุทกวิทยา
2. สำรวจ ตรวจสอบ คำนวณ วิเคราะห์ และประมวลผล สถิติข้อมูลทางอุทกวิทยาสถิติข้อมูลประกอบอื่นๆที่มีผลกระทบต่อการผันแปรของอุทก      มณฑลในลุ่ม น้ำที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ
3. จัดทำข้อมูลพื้นฐาน (Basic Data) ในระบบฐานข้อมูล (Data Base )
4. ศึกษา ติดตามพฤติการณ์ การผันแปรทางอุทก วิทยาที่เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงระยะเวลา เช่น สภาวะ น้ำท่วม ฝนแล้ง ทั้งนอกและในเขต        ชลประทาน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการพัฒนาการจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน้ำ
5. ให้คำปรึกษา แนะนำ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ วิชาการอุทกวิทยา แก่หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องในเขตรับผิดชอบ

 

 

 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 
 

นางมนัสนันท์  ทิพยทัศน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

นางสาวนฤมล  พุทธาภิเศก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายขวัญชัย  แสงแก้ว
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวแสงเดือน  เครื่องคำ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางณลาวัลย์  อุประโจง
พนักงานธุรการ ส4

นางสาวศิริลักษณ์  อภัยฦ
พนักงานวัดระดับน้ำ

นางสาวอาทิตยา  คำหล้า
พนักงานวัดระดับน้ำ

นางสุวรรณี  กลุ่นเขียว
พนักงานวัดระดับน้ำ

นางสาววรรณิกา  บุญฤทธิ์
พนักงานวัดระดับน้ำ

 
  

งานอาคารสถานที่ และงานยานพาหนะ 

นายศรีทน  สมต๊ะ
ช่างฝีมือสนาม ช4

นายชม  ใหม่ดอก
พนักงานวัดระดับน้ำ

นายบรรดิษฐ์  ดาหาญ
พนักงานวัดระดับน้ำ

นายอินสอน  ต่านนวล
พนักงานวัดระดับน้ำ

นายชัย  พาหนะ
พนักงานวัดระดับน้ำ

นางสาวสุรีย์  ใจชนะมาร
พนักงานวัดระดับน้ำ

นายขรรค์ชัย  อวมสนอง
ยามรักษาความปลอดภัย

   
 

 

ฝ่ายวิชาการ

 
 

นายวราห์   มิตรานนท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 
 

 

งานประมวลผลสถิติ

 

นางปนวรรณ  ฟองเลา
ช่างฝีมือสนาม ช4

นางวาสนา  แก้วต้วน
ช่างฝีมือสนาม ช4 

นางสาวเบญจภรณ์  กันทมา
ช่างฝีมือสนาม ช4 

   

งานโทรมาตรและสถานีเตือนภัยฯ

 

นายเฉลิมวุธ  สายจันยูร
ช่างฝีมือสนาม ช4

นายชนาธิป  สีสด
พนักงานวัดระดับน้ำ

 
   

งานอุทกวิทยาประยุกต์

 

นางสาวธิดารัตน์  คชสีห์
พนักงานวัดระดับน้ำ

นายปูณณภพธ์  มั่นคงดี
พนักงานวัดระดับน้ำ 

 
   

ฝ่ายปฏิบัติการอุทกวิทยา

 
 

นายขวัญชัย  แสงแก้ว
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 

 

นายสวง  บุญตัน
ช่างฝีมือสนาม ช4

นายอมร  ทิพย์แดง
ช่างฝีมือสนาม ช4

นายเฉลิมพล  พันธุ์ดี
พนักงานวัดระดับน้ำ 

นายอรรณพ  แสงดวง
พนักงานวัดระดับน้ำ