นายศิริศักดิ์  เกษารัตน์
ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ  

ภารกิจหน้าที่ 

1. สนับสนุนด้านวิชาการในการดำเนินการบริหารจัดการน้ำโดยเฉพาะระบบน้ำสะอาดสำหรับการบริโภคและอุปโภคให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ชุมชน เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ ทรัพยากรน้ำในเชิงพื้นที่ ตามศักยภาพของลุ่มน้ำ
2. ส่งเสริมเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการในการดูแลรักษา และการบริหารจัดการน้ำ โดยเฉพาะระบบน้ำสะอาด
3. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย และพัฒนาเครื่องมือ ตลอดจนเทคโนโลยีเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำโดยเฉพาะระบบน้ำ สะอาดสำหรับบริโภคและอุปโภค และการพัฒนาองค์ความรู้ขององค์กร
4. ติดตามประเมินผลการดำเนินการบริหารจัดการน้ำ โดยเฉพาะระบบน้ำสะอาด สำหรับการบริโภคและอุปโภค ตามกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการปฏิบัติการที่ได้กำหนดไว้
5. ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ดูแลการดำเนินงานเกี่ยวกับการประกอบกิจการประปาสัมปทาน ในส่วนที่เกี่ยวข้อง  

 

 

บริหารงานทั่วไป

 
 

นางยุพิน  อูปนวล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ