นายศิริศักดิ์  เกษารัตน์
ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ  

ภารกิจหน้าที่ 

1. สนับสนุนด้านวิชาการในการดำเนินการบริหารจัดการน้ำโดยเฉพาะระบบน้ำสะอาดสำหรับการบริโภคและอุปโภคให้แก่องค์กรปกครองส่วน          ท้องถิ่น ชุมชน เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาและการใช้ประโยชน์                ทรัพยากรน้ำในเชิงพื้นที่ ตามศักยภาพของลุ่มน้ำ
2. ส่งเสริมเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการในการดูแลรักษา และการบริหารจัดการน้ำ โดยเฉพาะระบบน้ำสะอาด
3. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย และพัฒนาเครื่องมือ ตลอดจนเทคโนโลยีเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำโดยเฉพาะระบบน้ำ      สะอาดสำหรับบริโภคและอุปโภค และการพัฒนาองค์ความรู้ขององค์กร
4. ติดตามประเมินผลการดำเนินการบริหารจัดการน้ำ โดยเฉพาะระบบน้ำสะอาด สำหรับการบริโภคและอุปโภค ตามกลยุทธ์ เป้าหมาย                 
และแผนการปฏิบัติการที่ได้กำหนดไว้
5. ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ดูแลการดำเนินงานเกี่ยวกับการประกอบกิจการประปาสัมปทาน ในส่วนที่เกี่ยวข้อง  

 

 

บริหารงานทั่วไป

 
 

นางยุพิน  อูปนวล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

นายสมัคร  ปงจันตา
ช่างฝีมือสนาม ช.4

 

นางสาวแพรวนภา วังวน
ลูกจ้างเหมาบริการ

 นางสาวรัตนาภรณ์  หล้าชุมภู
ลูกจ้างเหมาบริการ

   

 

 

     
 

 กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการ

 
 

นายเสน่ห์  สุวรรณคีรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

 

นายอินทวน  เป็นบุญ
ช่างฝีมือสนาม ช.4

นายอมร  กล่อมแก้ว
ช่างฝีมือสนาม ช.4

นายชล  แสงบุญเรือง
ช่างฝีมือสนาม ช.4นายเฉลิม  หลวงขัน
ช่างฝีมือสนาม ช.4

 

 

 
 

 

กลุ่มงานเทคโนโลยีและมาตรฐาน 

 
 

ว่าง

 

นายชัยวุฒิ  แก้วใจ
ช่างฝีมือสนาม ช.4

นายมานพ  ครอบครอง
ช่างฝีมือสนาม ช.4

นายอำนวย  พรมศิริ
ช่างฝีมือสนาม ช.4

นายประสงค์  เสียงหวาน
ช่างฝีมือสนาม ช.4

นายสายชล  ขุนวิเศษ
ช่างฝีมือสนาม ช.4

 

 

 

กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ แผนงานและโครงการ

 

  

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 นายจรูญ  สิทธิวงศ์
ช่างฝีมือสนาม ช.4