ว่าง
ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำสาละวิน

ภารกิจหน้าที่

1. ดำเนินการรวบรวมข้อมูลรวมทั้งประสานและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุ่มน้ำและระดับท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
2. จัดตั้งองค์กรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุ่มน้ำและระดับท้องถิ่นสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
3. พัฒนาเสริมสร้างขีดความสามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับองค์กรระดับต่าง ๆ
4. ศึกษาวิเคราะห์วิจัยและประสานการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้รูปแบบและเทคโนโลยีเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กรลุ่มน้ำ องค์กรเครือข่ายและประชาชนเพื่อการประสานบริหารจัดการลุ่มน้ำ
5. ปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุ่มน้ำ

   

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 นางสาววรนาถ เกติมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวอชิรญาห์ อินสอน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายวายุพักตร์  ปกรณ์ถิ่นแสนดี
ช่างฝีมือสนามชั้น 4


 
นายสมฤทธิ์  ปิงตา
ช่างฝีมือสนามชั้น 4

 

นางสาวนนท์ธิชา  นิลพิบูลย์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน