นางสาวฐพัชษ์  พุทธา
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำวัง

 

ภารกิจหน้าที่

 1. ดำเนินการรวบรวมข้อมูลรวมทั้งประสานและบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุ่มน้ำ และ ระดับท้องถิ่นใน เขตพื้นที่รับผิดชอบ
 2. จัดตั้งองค์กรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับ ลุ่มน้ำและระดับท้องถิ่นสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประ ชาชน
 3. พัฒนาเสริมสร้างขีดความสามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับองค์กรระดับต่าง ๆ
 4. ศึกษา วิเคราะห์วิจัย และประสานการดำเนินงานเพื่อ การพัฒนาองค์ความรู้รูปแบบ และ เทคโนโลยีเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กรลุ่มน้ำ           องค์กรเครือข่ายและประชาชนเพื่อการประสานบริหารจัดการลุ่มน้ำ
 5. ปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำใน ระดับลุ่มน้ำ  

 

นายพงศ์เทพ  แซ่เฮ้ง
วิศวกรโยธาชำนาญการ

 

นายสมบูรณ์  วงศ์หาญ
ช่างฝีมือสนาม ชั้น 4

นางสาวฤดีวนิดา  เมฆฉาย
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ประสิทธิ์  ศรีราชา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายสุรเชษฐ์  ชัยชนะ
เจ้าพนักงานวัดระดับ