นายสมเดช วรรณก้อน
ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำวัง

 

ภารกิจหน้าที่

 1. ดำเนินการรวบรวมข้อมูลรวมทั้งประสานและบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุ่มน้ำ และ ระดับท้องถิ่นใน เขตพื้นที่รับผิดชอบ
 2. จัดตั้งองค์กรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับ ลุ่มน้ำและระดับท้องถิ่นสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประ ชาชน
 3. พัฒนาเสริมสร้างขีดความสามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับองค์กรระดับต่าง ๆ
 4. ศึกษา วิเคราะห์วิจัย และประสานการดำเนินงานเพื่อ การพัฒนาองค์ความรู้รูปแบบ และ เทคโนโลยีเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กรลุ่มน้ำองค์กรเครือข่ายและประชาชนเพื่อการประสานบริหารจัดการลุ่มน้ำ
 5. ปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำใน ระดับลุ่มน้ำ  

 

กลุ่มงานบูรณาการแผนงานลุ่มน้ำ

 

 

 

 

นายพงศ์เทพ  แซ่เฮ้ง
วิศวกรโยธาชำนาญการ

 
 

 

 

กลุ่มงานส่งเสริมและประสานการมีส่วนร่วม

 
 

ดร.วีระชัย สีดาพรมมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 
 

 ประสิทธิ์  ศรีราชา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 
 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 
   

นางปุณยนุช เครือสาร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

 

นางสาวปัทมาพร  ไชยสิงห์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

นายสุรเชษฐ์  ชัยชนะ
เจ้าพนักงานวัดระดับ

นายสมบูรณ์  วงศ์หาญ
ช่างฝีมือสนาม ชั้น 4