นายราชันย์  หนองเอี่ยน
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง

 ภารกิจหน้าที่ 

1. ดำเนินการรวบรวมข้อมูล รวมทั้งประสานและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุ่มน้ำ และระดับท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
2. จัดตั้งองค์กรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุ่มน้ำ และระดับท้องถิ่นสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
3. พัฒนาเสริมสร้างขีดความสามารถ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับองค์กรระดับต่าง ๆ
4. ศึกษา วิเคราะห์วิจัย และประสานการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้รูปแบบและเทคโนโลยีเกี่ยวกับ
    การดำเนินงานขององค์กรลุ่มน้ำ องค์กรเครือข่าย และประชาชนเพื่อการประสานบริหารจัดการลุ่มน้ำ
5. ปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุ่มน้ำ

 

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

นายรุ่งเรือง  วิจิตรวงษ์
ช่างฝีมือสนาม ช4

นายประมวล  ใจแสน
ช่างฝีมือสนาม ช4

นางสาววรวลัญช์  ใจเด็ด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางอรอนงค์  อิดดาฤทธิ์
แม่บ้าน (จ้างเหมาฯ)

 

 

 

 

กลุ่มงานประสานและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

นายสุเมธ  สุขมาก
นักวิเคราะห์ฯ ชำนาญการ

 

นายแสงอาทิตย์  สุวรรณวงษ์
ช่างฝีมือสนาม ช4

  

หัวหน้าสำนักงานประสานงานลุ่มน้ำจังหวัดตาก

 

นางสาลี่   สอนสำโรง
นายช่างโยธาชำนาญงาน