นายภูวดิท ภณมณีโชติ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง

 ภารกิจหน้าที่ 

1. ดำเนินการรวบรวมข้อมูล รวมทั้งประสานและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุ่มน้ำ และระดับท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
2. จัดตั้งองค์กรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุ่มน้ำ และระดับท้องถิ่นสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
3. พัฒนาเสริมสร้างขีดความสามารถ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับองค์กรระดับต่าง ๆ
4. ศึกษา วิเคราะห์วิจัย และประสานการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้รูปแบบและเทคโนโลยีเกี่ยวกับ
    การดำเนินงานขององค์กรลุ่มน้ำ องค์กรเครือข่าย และประชาชนเพื่อการประสานบริหารจัดการลุ่มน้ำ
5. ปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุ่มน้ำ

 

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

 นายณกฤษณ์ โพธิพฤกษ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายรุ่งเรือง  วิจิตรวงษ์
ช่างฝีมือสนาม ช4

นายประมวล  ใจแสน
ช่างฝีมือสนาม ช4

นางสาววรวลัญช์  ใจเด็ด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

นางอรอนงค์  อิดดาฤทธิ์
แม่บ้าน (จ้างเหมาฯ) 

 

 

กลุ่มงานประสานและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

นายสุเมธ  สุขมาก
นักวิเคราะห์ฯ ชำนาญการ

 นางสาวกริสพร จักษุรางค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายแสงอาทิตย์  สุวรรณวงษ์
ช่างฝีมือสนาม ช4

  

สำนักงานประสานงานลุ่มน้ำจังหวัดตากนายปริญญา นิลกำแหง
ช่างฝีมือสนาม ช4


นายศักดา  วรรณโก
ช่างฝีมือสนามชั้น 4