นายวราห์ มิตรานนท์
ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน

 

ภารกิจหน้าที่

1. ดำเนินการรวบรวมข้อมูล รวมทั้งประสานและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุ่มน้ำ และระดับท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
2. จัดตั้งองค์กรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุ่มน้ำ และระดับท้องถิ่นสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
3. พัฒนาเสริมสร้างขีดความสามารถ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับองค์กรระดับต่าง ๆ
4. ศึกษา วิเคราะห์วิจัย และประสานการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้รูปแบบและเทคโนโลยีเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กร ลุ่มน้ำ องค์กร เครือข่ายและประชาชนเพื่อการประสานบริหารจัดการลุ่มน้ำ
5. ปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุ่มน้ำ

 

 

กลุ่มงานบริหาร

 
 

 

นางสาวเยาวนารถ โกพลรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 


นางสาวนฤมล พุทธาภิเศก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางณิชนันทน์ ทองคำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวอรพรรณ ชมภูเอี่ยม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

นางสาวนงค์รักษ์ ขาวสวย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

นายพุทธิพร บุญมี
ช่างฝีมือสนามชั้น 4 

  

นายวรกร พรชนันธร
ช่างฝีมือสนามชั้น 4

  

   
 

 

กลุ่มงานประสานและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

 
 

 

นางอุษณา ไชยพูน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

นายสมพงศ์ จันทร์นิธิ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายจิรวุฒิ ศรีสุริยานุรักษ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน นางสาวทิวาพร ปภพธนานนท์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 

นางสาวธัญญาดา แก้วปลูก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป