พิมพ์
ฮิต: 3070

นายโอภาส ถาวร
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

ภารกิจหน้าที่

 1. พัฒนาทรัพยากรทางด้านแหล่งน้ำ
 2. รายงานข้อมูลและประสานการจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรและการฟื้นฟูทรัพยากร
 3. สนับสนุนเทคโนโลยีรูปแบบและมาตรฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรและการฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ
 4. การควบคุมและติดตาม ประเมินผลการพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ
 5. ให้การสนับสนุนทางวิชาการแหล่งน้ำ
 6. ศึกษาวิเคราะห์วิจัยและประสานงานการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการพัฒนา
     อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ

 

ฝ่ายแผนงานและประสานงานโครงการพระราชดาริ

 

นายธนวัติ จันทร์จันทร์บุตร
นักวิเคราะห์และนโยบายแผนปฏิบัติการ

 

นายสมบัติ อยู่ดี
ช่างฝีมือสนามชัน 4 (ลูกจ้างประจำ)

นางสาวรุ่งทิวา อินทนนท์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางอรทัย สิงห์ประสิทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางกุลภัส สมงาม
ผู้ช่วยช่างสำรวจออกแบบ (จ้างเหมาบริการ)

 

นางสาวอัมภิกา อินทร์ศรี
ผู้ช่วยช่างสำรวจออกแบบ (จ้างเหมาบริการ)

 
 

 

ฝ่ายสำรวจ

 
 

นายชัยวัฒน์ ขอนทิพย์
นายช่างโยธาอาวุโส

 

 

นายรัฐศักดิ์ ถาแก้ว
นายช่างโยธาชำนาญงาน

  

 นายสมโภชน์ ยวงค้า
นายช่างโยธาชำนาญงาน

 นายกฤษฎา เปลี่ยนศิริ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

  

 นายจรุงสิน รุมารถ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

 

 นายเอกพงศ์ มงคล
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

 นางสาวจิตรลดา ศรีอ้าย
ผู้ช่วยช่างสำรวจ (จ้างเหมาบริการ)

นางสาวนุจริน ณ ลำปาง
ผู้ช่วยช่างสำรวจ (จ้างเหมาบริการ)

นายอนุสิทธิ์ ธิดา
ผู้ช่วยช่างสำรวจ (จ้างเหมาบริการ)

นายประกายวิชญ์ วิมุกต์ตาย
ผู้ช่วยช่างสำรวจ (จ้างเหมาบริการ)

 

 

ฝ่ายออกแบบ

 
 

นายวัฒนา งามดี
วิศวกรโยธาชานาญการ

 

นายนักรบ เรืองงาม
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นายอภิรัช จันทร์ประดับ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

  

นายไวพจน์ บุญพัก
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายกฤษณ์ธรรม เผ่าวัฒนา
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นายวิศาล จารุวุฒิพงศ์
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นายพิริยะ ศรีบุญเรือง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายทศพร ไชยศรี
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายธีระศักดิ์ สมกูล
ช่างเทคนิค (พนักงานราชการ)


นายเรวัต จักรใจวงค์
ผู้ช่วยออกแบบเขียนแบบ
(จ้างเหมาบริการ)

นายวีรยุทธ มูลผึ้ง
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบออกแบบ
(จ้างเหมาบริการ)

 

 

 
 

 

ฝ่ายก่อสร้าง

 
 

นายวีระ พรหมศร
นายช่างโยธาอาวุโส

 

งานควบคุมการก่อสร้าง
นายดุสิต หมอยาดี
นายช่างโยธาชำนาญงาน

 

งานบารุงรักษา
นายบุญเกิด ปิยรังสรรค์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

งานโครงการ
ว่าที่ร.ต ดีถี ทรงงาม
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายชัยณรงค์ อุ่นกาศ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

 


นายพชร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
จนท. วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการ)

  

นายวิจารณ์ มานิจธรรมพงษ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

 

นายเจริญพงษ์ มูลกัณฑา
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายสมจิต พรหมศร
ช่างฝีมือสนามชั้น 4

  

นายชวลิต สุนันตา
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายกัมปนาท พรหมมายน
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายธนัท อินทนา
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

นายณัฐพล สามงามยา
 นายช่างเทคนิค 

นางดิฐพร พรหมศร
ผู้ช่วยช่างสำรวจงานลงทะเบียน
(จ้างเหมาบริการ)

  

 นางสาวมัลลิกา สุทธิ
ธุรการ
(จ้างเหมาบริการ)