พิมพ์
ฮิต: 2624

นายโอภาสถาวร
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

ภารกิจหน้าที่

 1. พัฒนาทรัพยากรทางด้านแหล่งน้ำ
 2. รายงานข้อมูลและประสานการจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรและการฟื้นฟูทรัพยากร
 3. สนับสนุนเทคโนโลยีรูปแบบและมาตรฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรและการฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ
 4. การควบคุมและติดตาม ประเมินผลการพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ
 5. ให้การสนับสนุนทางวิชาการแหล่งน้ำ
 6. ศึกษาวิเคราะห์วิจัยและประสานงานการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการพัฒนา
     อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ

 

ฝ่ายแผนงานและประสานงานโครงการพระราชดาริ

 

นายธนวัติจันทร์จันทร์บุตร
นักวิเคราะห์และนโยบายแผนปฏิบัติการ

 

นายสมบัติอยู่ดี
ช่างฝีมือสนามชัน 4 (ลูกจ้างประจำ)

เจ้ารุ่งทิวาอินทนนท์
เจ้าพ่อธุรการ

นางอรทัยสิงห์ประสิทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางกุลภัสสมงาม
ผู้ช่วยช่างสำรวจออกแบบ (จ้างเหมาบริการ)

 

นางสาวอัมภิบาลอินทร์ศรี
ผู้ช่วยช่างสำรวจออกแบบ (จ้างเหมาบริการ)

 
 

 

ฝ่ายสำรวจ

 
 

นายชัยวัฒน์ขอนทิพย์
นายช่างโยธาอาวุโส

 

 

นายรัฐศักดิ์ถาแก้ว
นายช่างโยธาชำนาญงาน

  

 นายสมโภชน์ยวงค้า
นายช่างโยธาชำนาญงาน

 นายกฤษฎาเปลี่ยนศิริ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

  

 นายจรุงสินรุมารถ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

 

 นายเอกพงศ์มงคล
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

 นางสาวจิตรลดาศรีอ้าย
ผู้ช่วยช่างสำรวจ  (จ้างเหมาบริการ)

นางสาวนุจริน ณ ลำปาง
ผู้ช่วยช่างสำรวจ  (จ้างเหมาบริการ)

นายอนุสิทธิ์ธิดา
ผู้ช่วยช่างสำรวจ  (จ้างเหมาบริการ)

นายประกายวิชญ์วิมุกต์ตาย
ผู้ช่วยช่างสำรวจ  (จ้างเหมาบริการ)

 

 

ฝ่ายออกแบบ

 
 

นายวัฒนางามดี
วิศวกรโยธาชานาญการ

 

นายนักรบเรืองงาม
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นายอภิรัชจันทร์ประดับ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

  

นายไวพจน์บุญพัก
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายกฤษณ์ธรรมเผ่าวัฒนา
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นายวิศาลจารุวุฒิพงศ์
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นายพิริยะศรีบุญเรือง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายทศพรไชยศรี
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายธีระศักดิ์สมกูล
ช่างเทคนิค (พนักงานราชการ)


นายเรวัตจักรใจวงค์
ผู้ช่วยออกแบบเขียนแบบ
(จ้างเหมาบริการ)

นายวีรยุทธมูลผึ้ง
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบออกแบบ
(จ้างเหมาบริการ)

 

 

 
 

 

ฝ่ายก่อสร้าง

 
 

นายวีระพรหมศร
นายช่างโยธาอาวุโส

 

งานควบคุมการก่อสร้าง
นายดุสิตหมอยาดี
นายช่างโยธาชำนาญงาน

 

งานบารุงรักษา
นายบุญเกิดปิยรังสรรค์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

พนักงานโครงการ
ว่าได้ที่ร. คุณทรงงามดิเรก
ที่คุณนายช่างโยธาชำนาญงานพนักงาน

นายชัยณรงค์อุ่นกาศ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายจรัญตุ้ยแสง
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นายพชรเสนีย์วงศ์ฯ
จนท. วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการ)

  

นายวิจารณ์มานิจธรรมพงษ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

 

นายเจริญพงษ์มูลกั ณ ฑา
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายสมจิตพรหมศร
ช่างฝีมือสนามชั้น 4

  

นายชวลิตสุนันตา
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายกัมปนาทพรหมมายน
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นาย ธ นัทอินทนา
เจ้าพ่อธุรการ

 

นายณัฐพลสามงามยา
 นายช่างเทคนิค 

นางดิฐพรพรหมศร
ผู้ช่วยช่างสำรวจงานลงทะเบียน
(จ้างเหมาบริการ)

  

 นางสาวมัลลิกาสุทธิ
ธุรการ
(จ้างเหมาบริการ)